Hemelvaart

Donderdag 17 mei 2007

"Een speciale viering van Hemelvaart..."

Op een doodgewone werkdag

img0ROME (Redactie) 17 mei 2007 - Dat is toch een gek gevoel: ben je in Rome, het hart van de katholieke kerk, dan is het Hemelvaart (in Nederland een burgerlijke feestdag, iedereen heeft vrij en de kerken vieren deze dag als een zondag) – maar in Rome is het een doodgewone weekdag. En er zijn natuurlijk geen feestelijke vieringen op donderdag. De Italiaanse kerk viert het Hoogfeest van Hemelvaart dan maar gewoon op de volgende zondag. Niettemin vonden vandaag twee groepen Nederlanders elkaar in de Friezenkerk, en tweemaal in een oecumenische setting.

img1
Vooreerst vond er in de morgen zoals op elke zondagmorgen om 10.30 uur een plechtige eucharistieviering plaats. In deze viering vormde een oecumenische groep uit Enschede de hoofdmoot van de kerkgangers. Bij hen voegden zich individuele bezoekers uit Breda, Tilburg, Ruurlo en Ospel – de ene plaats al wat bekender dan de andere. Tesamen baden en zongen zij, en luisterden naar een homilie van de voorganger E. H. Eric van Teijlingen (bisdom Haarlem). Hij legde er de nadruk op dat de hemelvaart van Jezus geen eindpunt is, maar een begin. Het vormt het begin van de Kerk, van de aanwezigheid van zijn Lichaam in deze wereld. En zo is ook het bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus geen eindpunt. De reis naar dit punt in Rome kan ook weer een begin worden, een begin van een hernieuwd christelijk getuigenis. Zodat de voorganger over christenen kon zeggen: “Je ziet ze ook overal...” – met een knipoog naar de Oad-reizen, waarmee de Enschedese groep aanwezig was.

De Viering

Celebrant: Eric van Teijlingen
Aanvang: 10:30 uur

Opening
img2
Een hartelijk welkom op deze bijzondere "donderdag" door voorganger
Eric van Teijlingen

img3
Dienst van het Woord
img4
Eerste lezing: Hand. 1 1-11
img5
Psalm tussen de Lezingen: Psalm 47; Cees Scharloo (l) uit IJsselstein en
Pater Wim Sleddens

img6
Tweede lezing: Ef. 9 24-28 10 19-23; Frans Jacobs uit Breda

Evangelie
img7
Cantor Pater Piet Cuijpers, vandaag in de rol van acoliet, zet het Alleluia in.
img8
Lucas 24 46-53

Homilie

Het is toch wel een beetje verwarrend.


img8bHet is donderdag vandaag. Hemelvaartsdag vieren we vandaag. Toch … althans in Nederland. Maar buiten hier op straat, in Italië en dan ook nog in Rome – zeg maar onder de neus van de Paus – is het gewoon donderdag. De winkels zijn open. Er is niks aan de hand. Het is een gewone dag, een gewone werkdag. Lastig.. verwarrend, maar toch!!

Verwarring onder de leerlingen

Die verwarring door de verschillende dag waarop in Nederland en Italië Hemelvaartsdag wordt gevierd, is misschien wel symbolisch voor allereerst de verwarring onder de leerlingen over hetgeen hen allemaal sinds de dood van Jezus is overkomen. Drie dagen na zijn dood en begrafenis blijkt Jezus niet meer dood, maar verrezen uit het graf. Hij is de Levende geworden (cf. Lucas 24,5).
En nu zijn we veertig dagen verder, zoals we ook hoorden in de Eerste Lezing, genomen uit de Handelingen van de apostelen, en maken de leerlingen mee, ervaren ze hoe Jezus voor hun ogen omhooggegeheven wordt en door een wolk aan hun ogen wordt onttrokken (cf. Hand. 1,9).

Verwarring misschien ook voor ons als we de tekst uit het begin van de Handelingen van de Apostelen – de Eerste Lezing – naast die van het eind van het Evangelie van Lucas – de Evangelielezing – zetten. Het zijn twee teksten uit de Bijbel, die geschreven zijn door dezelfde auteur, namelijk Lucas. Twee teksten die precies dezelfde gebeurtenis beschrijven. Maar het valt op dat diezelfde gebeurtenis – de Hemelvaart van Jezus Christus – op een verschillende manier wordt verteld. Kunt u ’t nog volgen… ik bijna niet meer.
En laat ik u zeggen dat in de chronologie tussen de twee Bijbelboeken van Lucas de evangelietekst als eerste komt en daarna pas de Handelingen van de apostelen. Waar het Evangelie ophoudt, gaan de Handelingen verder. Dat verklaart ook waarom aan het begin van de Eerste Lezing werd gezegd: “Mijn eerste boek, Teófilus” (Hand. 1,1).

Is dit nu een probleem?

Nee, natuurlijk niet. En dat geldt ook voor het verschil tussen vandaag en zondag/donderdag voor de viering van Hemelvaartsdag.
Veel belangrijker is te zien en te begrijpen wat er gaande is. Christus is op de derde dag uit de doden verrezen en voor een periode van veertig dagen verschenen aan zijn leerlingen. Dan kondigt de Verrezen Heer de komst van de Heilige Geest aan: “over enkele dagen zult gij gedoopt worden met de Heilige Geest” (Hand. 1,8) – uit de Handelingen – en dan zullen de leerlingen worden “toegerust met kracht uit den hoge” (cf. Lucas 24,49) – uit het Evangelie van Lucas.

Opdracht

Maar Hij geeft ze ook een opdracht: om getuigen te zijn van de Blijde Boodschap in de Schriften over de Messias, om te getuigen over zijn lijden en sterven, over zijn verrijzenis uit de doden, over zijn Hemelvaart natuurlijk ook, maar ook over de bekering van alle volkeren en de vergiffenis van de zonden in de Naam van Jezus (cf. Lucas 24,46-47 en cf. Hand. 1,8).
De leerlingen moeten hier van getuigen, moeten hier getuigenis van afleggen, d.w.z. moeten dit geloof belijden: te beginnen “in Jeruzalem, maar ook in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde” (Hand. 1,8 en cf. Lucas 24,47).

Een beginpunt

De Hemelvaart van de Heer is dus duidelijk geen einde, geen terugkeer van Jezus naar zijn Vader. Het is niet uitsluitend een hereniging, na een aardse excursie van God de Zoon, het Woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft (cf. Johannes 1,14), met God de Vader, de Schepper van hemel en aarde, die in de hemel bleef.
Hemelvaart is een start, een beginpunt. Jezus roept zijn leerlingen op om er op uit te trekken en Gods Rijk te verkondigen. Om te getuigen van Jezus. Om het geloof in de Verlosser te belijden. Om alle mensen over de hele wereld – tot het einde der aarde – te vertellen over Gods liefde voor de mensen, voor alle mensen, voor jou en mij. En dat gaat ze lukken, zeker als ze met Pinksteren gesterkt worden met de Heilige Geest, met God de Heilige Geest, de derde Persoon van de drie-ene God.

Met dit startpunt, broeders en zusters, beginnen de Handelingen van de apostelen, het verhaal van Lucas over het begin van de vroege en jonge en jeugdige Kerk. De Hemelvaart van de Heer geeft de apostelen de opdracht. Het is met Pinksteren dat ze de kracht krijgen hun opdracht te gaan vervullen. En dan gaan ze op pad om het Woord van God te verkondigen. Daar beginnen deze Handelingen mee.

Rome

En waar eindigen de Handelingen? Hier in Rome. Hier in Rome waar de apostel Paulus als gevangene van de keizer mag verblijven (cf. Hand. 28,16). Het eindigt hier in Rome ook voor de apostel Petrus die – aldus diezelfde Handelingen – Jeruzalem verliet en om “ergens anders heen” te gaan (Hand. 12,17) en met dat ‘anders’ wordt Rome bedoeld.

De opdracht die de apostelen kregen, die Petrus kreeg bij de Hemelvaart van de Heer, diezelfde opdracht die Paulus kreeg op de weg naar Damascus, om de liefde van God te verkondigen en de dood en verrijzenis van Jezus Christus voor onze verlossing brengt beider apostelen van Jeruzalem naar hier, naar Rome. Naar deze stad waar we nog steeds de graven van deze apostelen hebben: onder het pauselijk altaar in de Sint Pieterskerk, aan de overkant, zijn het graf en de relieken van de Apostel Petrus gevonden; onder het pauselijk altaar van de Basiliek Paulus-buiten-de-muren aan de Via Ostiense is de grafkist gevonden, die zeer mogelijk die van Paulus is.

En, broeders en zusters, dit eindpunt – u voelt hem al – is geen eindpunt. Zoals de Hemelvaart van de Heer voor de apostelen geen eindpunt, maar een startpunt was, zo zijn de graven van de apostelen hier in Rome geen eindpunt voor ons – ook niet van onze reis vanuit Nederland – maar een beginpunt. Hier begint het. Hier pakken wij het op. Hier nemen wij het over. Wij zetten het werk van de apostelen voort. Sterker, wij zetten dan Zijn (?) werk voort.

Vanuit hier gaan wij, juist ook als wij na enkele dagen bij de apostelsgraven weer terug gaan naar Nederland, dan gaan wij verder met de verkondiging van de liefde van God voor alle mensen. Ook wij, juist wij moeten getuigen zijn van Jezus Christus, van zijn dood en verrijzenis en zijn leer van de alles omvattende liefde van God voor ons mensen. Getuigen door gebed. Door ons geloof vreugdevol te belijden. Getuigen ook door het doen van naastenliefde. In onze gezinnen. Op ons werk. Op school. Getuigen Jezus Christus onze Heer is, die ons leven richting geeft.

Broeders en zusters in Christus, die getuigenis is zo hard nodig in onze maatschappij. Er is zo’n behoefte aan een beetje warmte en liefde in onze omgeving, een beetje gewone menselijkheid. Het is zo nodig om mensen als zieken, ouderen wat aandacht te geven.

Gesterkt door de heiligen


Zetten we – bij terugkeer in Nederland – die knop om! En als we dat doen, staat u echt niet alleen. U mag zich gesterkt voelen door de Heilige Geest, die in u is, zoals Jezus ons beloofd heeft. Het is de Heilige Geest die u sterkt in het doen van liefdadigheid en in het belijden van uw geloof in Jezus Christus.
U mag zich ook gesterkt voelen door de heiligen, de vele mannen en vrouwen die ons in het geloof en in de naastenliefde tot voorbeeld zijn: Sint Petrus, Sint Paulus, de andere apostelen, maar ook Romeinse heiligen als de Heilige Agatha, Agnes en Cecilia of de Zalige Moeder Theresa of de Heilige Padre Pio, of de Zalige pater Titus Brandsma of de straks Heilige Karel Houben.

Hier en nu aanwezig


U mag zich bovenal gesterkt voelen omdat het Jezus zelf is, die u draagt als mens, die met u loopt waar u ook gaat, want hoewel wij vandaag vieren dat Hij ten hemel is opgenomen, is Hij nog volop in deze wereld aanwezig! Heeft God Hem niet verheven boven alles en Christus tot Hoofd van de Kerk gemaakt, dat zijn Lichaam is en waar wij deel van uit maken, aldus Paulus in zijn brief aan de Christen van Efeze (cf. Ef. 1,23).

Christus de Heer is hier aanwezig, nu. En straks als wij de geheimen van de Eucharistie vieren komt de Heer zelf onder ons, en komt Hij ons in de heilige Communie tegemoet, om ons kracht te geven in dit leven, om ons kracht te geven in ons geloof in Hem, zodat wij deze kerk en deze stad kunnen verlaten om van Hem te getuigen tot het einde van de aarde, als “deze Jezus die van u [van ons] is weggenomen naar de hemel, op dezelfde wijze zal wederkeren als gij [de apostelen] Hem naar de hemel hebt [/hebben] zien gaan” (Hand. 1,11).

Credo

Voorbeden

Priester:
Op het hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus Christus, richten wij onze blik naar boven en bidden wij tot onze hemelse Vader:
img9
We bidden voor de Kerk: dat de Kerk zonder ophouden onder alle volkeren de bekering en vergiffenis van zonden in de Naam van Jezus Christus verkondigt.
Laat ons zingend bidden.

We bidden voor alle christenen: dat ze, met kracht van boven, tot het einde der aarde getuigen van Jezus Christus, van Zijn lijden en sterven en van Zijn verrijzenis uit de doden, waardoor voor ons de hemel toegankelijk werd.
Laat ons zingend bidden.

We bidden voor de wereld: dat mensen zich inzetten voor vrede waar oorlog en geweld is, of voor gerechtigheid waar onrecht is, dat we met elkaar een beetje hemel op aarde brengen.
Laat ons zingend bidden.

We bidden voor mensen die ziek zijn, of lijden onder het ouder worden: dat ze in hun levens, bijvoorbeeld door de aandacht en zorg van andere mensen, de liefde van God van heel dichtbij mogen ervaren en niet op hemelsbrede afstand.
Laat ons zingend bidden.

We bidden voor elkaar, voor de mensen om ons heen hier in de Friezenkerk, speciaal voor hen met wie wij op reis zijn in deze mooie stad Rome, waar we verblijven bij de graven van de apostelen Petrus en Paulus, maar ook voor onze familie en vrienden thuis in Nederland.
Laat ons zingend bidden.

Tot slot willen we in stilte onze eigen persoonlijke gebeden voorleggen aan de Heer. STILTE

img10
God, onze Vader, vandaag is uw Zoon ten hemel gevaren waar Hij voor ons ten beste spreekt. Daarom durven wij U te vragen om te luisteren naar onze gebeden, die wij zojuist hebben uitgesproken of die wij bewaren in de stilte van ons hart. Wij vragen dit door Christus onze Heer. Amen.

Eucharistische Dienst
img11

img12

img13
Gebed over de Gaven

img14

img15
Vredeswens
img16
Communie
img17

img18
Slot
img19
Zegen en wegzending

Na de Viering
img20
Of het nu gaat om een Friezin die haar vlag ontdekt...
img21
... een Pater die zijn nichtjes uit Ospel (L) ontmoet...
img22
het is altijd gezellig op de koffie in de Friezenkerk
img23

img24
ls het druk voor de koffietafel dan krijgen de vrijwilligsters bijstand van een pelgrim
img25

img26

img27

img27b

img28

img29

img30
Nog even in het zonnetje...
img31
...helaas wij moeten gaan, maar bedankt voor de ontvangst en tot een volgende keer

Afdrukken E-mail