Drievuldigheidszondag

Zondag 30 mei 2010

"Drie in één..."

Dringen op de trap

img0ROME (Redactie) 30 mei 2010 - Het gebeurt niet meer zo vaak: drummen en in de rij staan om in de kerk binnen te komen. Maar vanmorgen was dat weer eens het geval in onze eigenste Friezenkerk in de schaduw van de Sint Pieterskerk te Rome. Maar liefst vier groepen bezochten dit stukje-Lage-Landen-bij-de Paus: twee groepen van Drietour, een groep van OAD en een groep van de Sint-Willibrordparochie uit Oegstgeest. Verder nog een heel aantal individuele kerkgangers, de “vaste ploeg”, enkele voorgangers...

Vooraf

img1

Het gebeurt niet meer zo vaak: drummen en in de rij staan om in de kerk binnen te komen. Maar vanmorgen was dat weer eens het geval in onze eigenste Friezenkerk in de schaduw van de Sint Pieterskerk te Rome. Maar liefst vier groepen bezochten dit stukje-Lage-Landen-bij-de Paus: twee groepen van Drietour, een groep van OAD en een groep van de Sint-Willibrordparochie uit Oegstgeest. Verder nog een heel aantal individuele kerkgangers, de “vaste ploeg”, enkele voorgangers...

Uitleg geschiedenis...

img2

img3

img4

... door René van Hees

img5

img6

img7

Voorbereiding In de sacristie...

De Viering

Hoofdcelebrant: Dr. Antoine Bodar
Aanvang: 10:30 uur


Intrede

img8

Intredezang: "Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood..."

img9

Een sterk groepje van drie cantors met de organist zorgden voor de motor van het zingen. De galmende meezingers hielpen vanmorgen niet weinig deze eucharistie tot een warm en levendig gebeuren te maken. Misschien nog wel de beste illustratie van het diepe geheim van het Godsmysterie: een God in drie personen, een in wezen, maar toch meervoudig in liefde en Levensadem. Vader, Zoon en Heilige Geest – God, die ons draagt, schept, in genade en liefde zijn kracht schenkt. In het massaal samen zingen draagt dezelfde adem ons in toon en geluid, in melodie en ritme. Dezelfde Godsnaam draagt Vader, Zoon en Geest, die zich in Liefde aan ons meedeelt.

img10

Opening en begroeting

img11

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Vandaag viert de kerk het feest van de Drieëenheid.
Nadat het hele kerkelijk jaar min of meer doorlopen is vanaf de Advent tot en met Pinksteren, komen er daarna een paar samenvattende feesten, b.v. vandaag Drievuldigheidszondag, a.s. donderdag b.v. Sacramentsdag.
Behalve degenen die regelmatig hier komen en die sowieso begroet worden, begroeten we als gasten in de eerste plaats het echtpaar Diny en Jan Verhoeven uit Nuenen, Noord-Brabant, die met de fiets hiernaartoe zijn gekomen in 26 dagen en die straks een oorkonde wordt uitgereikt aan het einde van de H. Mis. Dan is er een Drietourgroep o.l.v. diaken André van Aarle uit Oegstgeest, de Willibrordparochie, de oudste parochie, zo heb ik me zojuist laten vertellen van boven de Moerdijk, dan nog een Drietoerreizengroep uit verschillende plaatsen van Nederland en ook nog een groep OAD-reizen en een groep van De Jong-tour. Kortom allemaal welkom om te vieren.


Dienst van het Woord

img12

Eerste lezing: Pred. 8, 22-31; Jos Fles uit Oegstgeest (Z.H.)

img13

Psalm na de eerste lezing: "Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam..."

img14

Tweede lezing: Rom. 5,1-5; Ria de Fretes uit Katwijk a/d Rijn, (Z.H.)

Evangelie

img15

img16

Joh. 16,12-15; diaken André van Aarle uit Oegstgeest (Z.H.)

Homilie

img16b

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij voor al het bestaande, voor al wat hij van oudsher gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang voor het begin van de aarde. Ik speelde voor zijn aangezicht. Zo de eerste lezing genomen uit het boek der Spreuken. De wijsheid die begrepen mag worden als de Logos, als het Woord van God, als de Zoon Gods die mens wordt. De Evangelielezing betreft ook het mysterie van de Triniteit: Wanneer echter de Geest der waarheid komt zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken. Hij zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, zegt Jezus in het Johannesevangelie. En wat heeft Hij ontvangen? Wel, de Geest legt uit wat de Zoon bedoelt. En dan staat er ook nog: wat Hij van Mij ontvangen heeft: al wat de Vader heeft is het Mijne. Dat wil zeggen: de Vader en de Zoon zijn één. Ik doe niet wat Ik zelf wil, maar wat de Vader wil, dat doe ik. De tweede Lezing, die zich altijd wat moeilijker laat voegen tussen de Eerste Lezing en het Evangelie – die zijn altijd direct op elkaar betrokken – was vandaag was het uit de brief aan de Romeinen. Daar staat: gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God, de Vader, door Jezus Christus onze Heer, de Zoon, En verder: Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, die ons werd geschonken, dus de Heilige Geest. Dat hebben we gehoord vorige week met Pinksteren.

Op het hoogfeest van de Drievuldigheid viert de Kerk de hoogte en de diepte van het goddelijk mysterie, het geheim van God in de Vader, de Zoon, de Heilige Geest – de drieëne God, de ene God in drie Personen. De ene God van alle eeuwigheid, de Almacht, heeft zijn beeld tegenover zich gesteld – gedacht zoals de wijsheid (zojuist beluisterd), uitgedrukt zoals het Woord. Zo heeft de Vader tot de Zoon gezegd – naar de psalm -: Gij zijt mijn Zoon, Ik heb u heden verwekt. We zingen dat heel toepasselijk in de openingszang van de Kerstnacht. De Zoon, voor alle tijden, eniggeboren uit de Vader, wel door Hem voortgebracht, niet door Hem geschapen, in wezen gelijk derhalve aan de Vader. Dat zullen we straks opnieuw zingen in het Credo. Hoe heeft de Almacht, de Vader, de Wijsheid in het Woord, de Zoon, voortgebracht? In en door de liefde. God is immers de liefde. De Vader heeft de Zoon geademd. De door de Vader aan de Zoon geschonken adem is de Heilige Geest, de adem van de liefde.
Je zou ook kunnen zeggen: hun wederzijdse ademtocht. Hun beider eenheid die de liefde is, nl. de Heilige Geest. Daarom spreekt Augustinus – schrikt u niet van de beeldspraak – over de Vader als de minnaar, over de zoon als de beminde, over de Geest als de liefde.

img16cOp velerlei wijzen hebben schrijvers geprobeerd dit mysterie van de Triniteit te doorgronden en hebben ook kunstenaars geprobeerd dit geheim van de Drieëenheid te verbeelden. Dezelfde Augustinus wandelt langs het strand en ziet een kind water uit de zee scheppen in het zelf gegraven kuiltje op het strand. ‘Maar dat gaat toch niet’, zegt de geleerde Augustinus het kind minzaan toe. ‘Maar als dit al niet mogelijk is,’ zo antwoordt het kind, ‘ hoeveel te minder kunt gij dan in uw overpeinzingen het mysterie van de drieëenheid doorgronden?’ Vanouds is de Triniteit in de schilderkunst voorgesteld als gelijkzijdige driehoek. Eenheid dus in drie gelijkheden. Een in wezen, God, drie in persoon. Dit teken van de gelijkzijdige driehoek is in de eeuwen van de moderne tijd uitgebreid. Want binnen de driehoek is toen het oog van God verbeeld. – het stralende oog dat alles ziet, het goddelijk oog dat in het alles zien ons niet belaagt, maar juist beschermt, ons niet in wantrouwen beheerst maar in vertrouwen aanvaardt, ons dus niet beloert in jaloezie maar in liefde bekijkt.

‘Gij eeuwige Drieëenheid, zijt als een diepe zee. Hoe meer ik hierin zoek, hoe meer ik hierin vindt. Hoe meer ik in U vind, hoe meer ik in U zoek.’ Woorden van Catharina van Siena, een van de patronen van Europa, maar ook van Italië. ‘Peilloze diepte, eeuwig drieëenheid, God, diepe zee. Gij geeft mij eenvoudig uzelf. Gij zijt een brandend vuur. Met uw warmte verteert Gij eigenliefde, met uw vuur verdrijft Gij kou, met uw licht toont Gij waarheid’.
Hoe hebben wij deelgekregen aan de Drievuldigheid? Dat is als volgt gebeurd. De Vader heeft de Zoon als de tweede Adam gezonden naar ons, de door Hem geschapen mensen die zondigen als kinderen van de eerste Adam - nl. die uit het paradijs werd verdreven. De Zoon, Jezus de Christus, is door de overschaduwing van de H. Geest uit Maria ontsproten, de uitverkoren maagd, die ongerept moeder is geworden van de eniggeboren Zoon en zo dochter van God de Vader en bruid van de Heilige Geest. Hoe kennen wij de Vader? Wij kennen de Vader door de Zoon. Hoe kennen wij de Vader door de Zoon? ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’, zegt de Zoon. ‘Mijn gelaat kunt gij niet zien; want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven’, had God tot Mozes gezegd, maar ook: ‘De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.’ Daarom heeft de Vader de Zoon in het vlees gezonden en Hem doen delen in het leven van de mensen. Hij is dus in nederigheid geboren en heeft in verborgenheid geleefd. Hij heeft zijn roeping gevolgd. Gedoopt door Johannes en bevestigd daar in de Jordaan door de Vader in de Heilige Geest, heeft Hij na vasten in de woestijn en bekoring door de duivel vorm gegeven aan de Blijde Boodschap, in overgave aan de Vader, Zijn Vader. Overgeleverd heeft Hij geleden, gestorven is Hij verrezen. ‘Nooit heeft iemand God gezien’, getuigt de apostel Johannes. ‘De eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de vader is, Hij heeft Hem doen kennen.’ En elders in de brief van Johannes: ‘ Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Ik herhaal: ‘God is liefde. De liefde, waarvan de Vader de bron is, heeft de Zoon de mensheid doen geworden en nagelaten in en door de H. Geest. Vandaar dat Hij als dienaar van God en mensen, als middelaar tussen Hem en hen, eerst is teruggekeerd naar de Vader opdat de voorzegging in vervulling zal gaan: ‘Zijt gezeten aan Mijn rechterzijde. Ik plaats uw vijanden als schabel onder uw voeten.’ Hemelvaart maakt Pinksteren mogelijk en daarmee de voltooiing van Pasen op de vijftigste dag. Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest, uit de Vader voortgekomen en daarom mogelijk gemaakt, door de Zoon voortgebracht en daarom mogelijk geworden. Daarom schrijft Paulus: ‘God heeft de Geest van Zijn Zoon in onze harten binnengebracht, Die roept. ‘Abba, Vader.’

In de overwegingen van de Triniteit (ik geef toe, dat het geen eenvoudige stof is. Maar ja, het is dan ook het feest van de Triniteit) in de overwegingen van de Triniteit blikt de Kerk terug op het heilsmysterie van Advent en Kerstmis, Vasten en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren – het kerkelijk gebeuren samengevat en voortgestuwd in de zending door de Drievuldigheid die sedert Christus terugkeer naar de Vader – op Hemelvaart – wordt gestalte gegeven in de H. Geest. Elke dag beluisteren we in de H. Mis dit welkomstwoord naar Paulus: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.’ – De genade van de Zoon, waardoor wij gerechtvaardigd en gered zijn, de liefde van de vader, waardoor wij in Hem verenigd zijn, de gemeenschap van de Heilige Geest waardoor de goddelijke gaven ons worden toebedeeld (Thomas van Aquino, Super epistulam II ad corinthios lectura): De bron vloeit over van genade en sticht gemeenschap – Vader en Zoon en Geest. Of anders verwoord. ‘De genade wordt ons geschonken uit de Vader door de Zoon, maar deel daarvan kunnen wij eerst krijgen door de Heilige Geest. Als wij immers deel krijgen aan de Heilige Geest bezitten wij de liefde van de Vader, de genade van de Zoon, de gemeenschap van de Heilige Geest. ‘Hoe krijgen wij deel aan de Heilige Geest? Door in te keren in onszelf en te luisteren naar de stem van God Die ons geweten leidt. Door de onderlinge liefde te bevorderen in het leven van elke dag waardoor wij – om zo te zeggen – instrumenten van liefde kunnen worden. Door te bidden tot de Heer: Reinig mij, Heer, van al hetgeen mij van U afhoudt en zuiver mijn hart van al hetgeen ik U te kort doe. Gij ziet naar mij om. Zondaar jegens U ben ik evengoed Uw – zij het aangenomen – kind. Vergeef mij, Heer, om al hetgeen ik U misdoe.

Nu moge ons de Heilige Geest, één met de Vader en de Zoon, bezoeken en vullen ons innerlijk met Zijn aanwezigheid.
Amen.

img17

Credo

img18

img19

Voorbeden

img20

Diaken:: Voor de pasgedoopte Louis Meinesz, dat hij in de liefde- en zorgvolle aandacht van zijn ouders mag opgroeien en steeds meer ingroeien in het christelijk geloof.
Laat ons zingend bidden...

Voor de zieken in de parochiegemeenschap, in familie- en vriendenkring: dat zij en al onze zieken gesterkt mogen worden door ons gebed, dat zij omringd worden door de liefde en zorg van hun dierbaren.
Laat ons zingend bidden...

Voor allen die ons dierbaar zijn en die uit ons midden zijn heengegaan, met name: Jan en Ingrid Wieffering-Schuilenga. Rob van der Drift. Overleden zus. Jan Fles,
Huub Mentink. Overleden ouders en schoonvader. Piet den Brabander, Jan van der Poel en ouders Vollebregt. En wij bidden voor levende en overleden familie van Leuken-van Poppel dat de Heer zich in zijn liefdevolle barmhartigheid over al onze gestorvenen mag ontfermen en hen mag opnemen in het eeuwig licht.
Laat ons zingend bidden...

Ook bidden wij voor een zieke vriend. Voor alle examenkandidaten
Voor twee kinderen die gedoopt worden in de Regenboogkerk van de PGO.
Voor een goede bevalling. Voor vrede in de wereld. Voor een gezin.
Voor Erik en Mijke die 5 juni zullen trouwen; dat God hun verbond mag zegenen.
Uit dankbaarheid. Voor behoud van geloof. Om zegen over een gezin en familie.
Laat ons zingend bidden...

En zijn wij tot slot een moment stil, ieder voor zijn eigen gebeden.

Eucharistische Dienst

img21

Offerande

img22

img23

Gebed over de Gaven

img24

"Door Hem en met Hem..."

img25

"Onze Vader..."

img26

Vredeswens

img27

img28

Communie

img29

Communielied: "Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen...".

Slot

img30

img31

Voor de zegen werd aan het echtpaar Diny en Jan Verhoeven uit Nuenen (met de fiets naar Rome in 26 dagen) een oorkonde uitgereikt.

img32

Slotgebed, zegen en wegzending

img33

"Mijn schild ende betrouwe..."

Na de Viering

img34

img35

img36

img37

img38

img39

img40

img41

img42

img44

img45

img46

img47

img48

img49

img50

img51

img52

 

Afdrukken E-mail