1 mei 2011 - Beloken Pasen

Rome, 1 mei - Johannes heeft wel met een heel zorgvuldige pen zijn evangelie geschreven en in de gaten gehad voor wie hij dat deed: voor men­sen als Thomas, de leerling van Jezus, die er niet bij was toen Jezus in de vertrouwde kring van zijn leerlingen zich als de Levende liet kennen, die vrede brengt en levensadem geeft.Je zou zeggen : het verhaal is voor ons geschreven, want ook wij waren er niet bij en wij horen van de leerlingen dat Jezus versche­nen is, dat Hij leeft. Dat gebeurt, als de deuren gesloten zijn, in de intimiteit van de kring. Als twee druppels water lijken wij op die Thomas! Zijn naam betekent twijfelaar of tweelingbroer= en hij vraagt zich, net als wij. af: hoe kan Hij in leven zijn? Hij is toch wel degelijk gestorven, ze hebben hem aan het kruis geslagen en hij is toch begraven?


2de Zondag van Pasen - Cappella Phos Hilaron
Vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen kon slechts een beperkt aantal vaderlanders de Friezenkerk kon bereiken. Nooit had zich dan ook zo’n enorme menigte op het St.Pietersplein en de Via Della Conciliazione, tot aan de Tiber toe, verzameld.
Op 12 november 1995 bezocht Johannes Paulus II onze kerk voor de altaarwijding. Nu kwam zijn figuur opnieuw de kerk binnen ‘door muren en deuren heen’ via de gebeden, de zang, het gejuich en applaus van de machtige menigte zo dichtbij.
De zang van het koor Phos Hilaron (grieks: opwekkend licht) kwam voort uit de twee longen van Europa, oost en west, een beeld, zo dierbaar aan de nieuwe Zalige.

 bluebar

2de Paaszondag, Beloken Pasen,
Zondag van de Barmhartigheid

Zaligverklaring van paus Johannes Paulus II

Hoofdcelebrant: Pater Henk Jongerius O.P.
Concelebrant: Pastoor Wil Smulders (Veldhoven N.Br.)
m.m.v. Cappella Phos Hilaron, Huissen (Gld.)
Organist: Eppo Dokter


img28Capella Phos Hilaron
is, naast de Kloostercantorij, één van de vaste ensembles van het Dominicanenklooster in Huissen.
Dit koor werkt mee aan bijzondere vieringen, studie- en lieddag en geeft regelmatig concerten.
Capella Phos Hilaron zingt liturgische muziek en zoekt daarin de ontmoeting tussen de grote tradities van Oost (Byzantijns) en West (Latijn).
Het koor staat onder leiding van Theo Menting, lekendominicaan en als kerkmusicus verbonden aan het Dominicanenklooster Huissen.


Vooraf
img2
Terwijl men zich in de sacristie voorbereid...

geeft Teresa Murkens uitleg...
img1

... aan de mensen die met veel moeite door de drukte op het Sint Pietersplein, de kerk hebben kunnen bereiken
img3

img4

img5

img7

img8

img9
Openingszang:
t. A. den Besten m. M. Vulpius

Begroeting
img11
Genade en vrede voor u allen, mensen uit Friesland, Brabant en de leden van Capella Phos Hilaron, op deze wel zeer bijzondere dag waarop Johannes Paulus II zalig verklaard wordt.

Op de weg hierheen en hier vlakbij met al die mensen die zich hier verzameld hebben moest ik onweerstaanbaar denken aan de woorden van Paulus, die in een van zijn brieven schrijft ‘groet alle heiligen van mij’.

Die heiligen zijn wij allen, een overgrote menigte die niemand tellen kan uit alle landen, rassen en talen, hier verzameld rondom die éne heilige die wij met name gaan noemen. Laten wij met hen allen hier God danken en zijn Naam bezingen omdat Hij ons verzamelen wil tot één gemeenschap die zich gedragen weet door zijn barmhartige bewogenheid om mensen. Moge ons vieren hier ons allen tot zegen en behoud zijn.

Daarvoor bidden wij:

DIENST VAN HET WOORD
img12
Openingsgebed
Barmhartige,
laat uw licht opgaan
overal waar lijden en beproeving
ons levensgeluk verduisteren,
wek nieuwe hoop in ons
door Jezus, de levende,
wiens woord geopend wordt
en wiens Geest bezit van ons neemt
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven. Amen


Lector Wim Wijnhoven uit Lommel (Belgie), leest de eerste lezing...
img13
Lezing uit Handelingen van de Apostelen 2, 42-47
img14

img15
Antwoordpsalm 118 m: André Gouzes OP
img16

img17
Lectrice Foekje Fleur Fink (Predikant uit Burdaard (Fr.) leest de tweede lezing...
img19
Lezing uit de eerste brief van Petrus 1, 3-9
img20
De wierook wordt aangestoken voor de evangelielezing

gezongen wordt: Alleluia m. A. Gouzes OP
img21

Diaken Kees van Duin leest het Evangelie...
img22
volgens Johannes 20, 19-31
img25
Evangelieacclamatie Alleluia…….

Homilie
img27
Wat is er gebeurd toen Thomas er acht dagen later wel bij was? Wat heeft hij gezien? Als Johannes het woord zien gebruikt moe­ten wij er goed bij bedenken dat het hier om meer gaat dan lijfelijk waarnemen. Wij herinneren ons dat Hij gezegd heeft: wie mij ziet, ziet de Vader, met andere woorden: wie goed naar Mij kijkt, komt op het spoor van wie God eigenlijk is.

Dat is wat Thomas aan Jezus heeft gezien: hij heeft zijn wonden aangeraakt, hij is in aanraking gekomen met datgene waardoor die wonden geslagen zijn: de bewogenheid van Jezus om mensen, zijn solidariteit met kleinen en vertapten en zijn opkomen voor waar­heid en gerechtigheid. Die bewogenheid is niet >van deze wereld=, in die liefde ervaren wij echte levenskracht. Die stelt ons in staat het kwaad te vergeven omdat het om meer gaat dan om vergelding, het gaat om liefde. Liefde is het hart van het heelal, heeft de dich­ter Gabriel Smit eens gezegd, liefde overstijgt lijden en dood en brengt ons in relatie met de verborgen bron en adem van ons le­ven. Mensen van liefde worden niet voor lijden en pijn gespaard, maar zij zullen weten dat het laatste woord niet is aan de dood, maar aan het leven, aan God, de Gever ervan. Daarom knielt Tho­mas neer voor Jezus en belijdt hem als zijn Heer, zijn God!

Wie gezien heeft wie Jezus is, wordt tot een nieuw leven vol hoop geroepen, zegt de apostel Petrus en het is van die hoop dat ook Thomas getuige is geworden. Als twee druppels water lijkt hij op ons, twijfelende en onzekere mensen, als twee druppels water is hij gaan lijken op zijn Heer en werd hij de boodschapper van een nieuw leven in hoop en vrede. Het gaat erom mensen van liefde te worden die beseffen dat wij worden gekend en bemind. Psalm 131 brengt dit treffend onder woorden en in mijn verwoording klinkt het zo:

Zoals een kind, gevoed, gekust,
Stil in zijn moeders armen rust,
Zo mag ik met mijn God omgaan,
indachtig zijn die ene naam.

Zoals ene mens die wordt bemind,
de vrijheid ademt van een kind,
zo mag ik leven in het licht
dat mij uit angst heeft opgericht.

Zoals de mensen met hun naam
elkander wekken tot bestaan,
zo nodigt gij mij aan uw zij:
een vriend, een schaduw mij nabij.

Hoe kwetsbaar ook ons leven is,
gij zijt in alle duisternis
een schoot van warme tederheid,
tot liefde eindeloos bereid.

Die liefde moge ons leven dragen en tot een vreugde maken die alle begrip te boven gaat.


Geloofsbelijdenis
img28

Voorbeden
img29
Bidden wij op voorspraak van de Zalige Johannes Paulus om vrede in onze wereld;
dat de scheidsmuren van geweld en onderdrukking
verwijderd mogen worden
en mensen kunnen leven in hoop….

LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

Bidden wij
voor de kerk van Jezus Christus
dat zij liefde zal wekken
in de harten van mensen
opdat zij in solidariteit een wereld opbouwen
waar mensen elkanders hoeder zijn….

LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

Bidden wij voor elkaar
zoals wij hier samen zijn,
voor allen die een bijzondere plaats hebben in ons hart:
voor deken Hanneman in Maastricht, die ernstig ziek is,
om steun en kracht voor hem;
voor hen die gestorven zijn
en die we stil voor God willen noemen:
dat zij mogen wonen in Gods vriendelijk licht…..

LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

img32
Afsluitend gebed


VIERING VAN DE EUCHARISTIE
img35
Gereed maken van het altaar
img39
Gebed over de Gaven

img40
Acoliet:
Hans van 't Hof uit Gemert (N.Br)
img42
"Door Hem en met Hem . . . "
img43
Onze Vader . . .

img44
Vredeswens

img46

img47

img48
Communnie
img51

GEBED NA HET UITREIKEN VAN DE H.COMMUNIE

Heer Jezus Christus,
U in wie de Goddelijke Barmhartigheid tot ons komt,
U bent de herder van de Kerk en leidt en hoedt ons.
U heeft uw Kerk gegrondvest op de apostelen
en Petrus aangesteld om uw kudde in uw Naam te weiden.
Daartoe heeft U kardinaal Wojtyla uit Polen geroepen
om de opvolger van de apostel Petrus te worden.
Wij danken U voor zijn leven, voor zijn pontificaat, voor zijn getuigenis van U.
Wij bidden U, op zijn voorspraak, voor heel de Kerk,
In het bijzonder in ons land;
dat wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde,
in eenheid met elkaar en met onze broeders en zusters in Christus.
van de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen.
Voor onze jongeren bidden wij ook met name,
zij voor wie Paus Johannes Paulus II een bijzondere aandacht had;
dat zij U mogen kennen en bijdragen aan de zending van Uw Kerk,
tot zegen van ons land en deze wereld.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.
Zalige Paus Johannes Paulus II, bid voor ons.
Dat u met uw gebeden ons allen wilt begeleiden.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

(gebed, geformuleerd door aartsbisschop Mgr. W. Eijk)

img52
















img53

img54
"
Mijn schild ende betrouwen. . .

Tot slot zong het koor; Totus Tuus H.M. Górecki
img30
Dit koorwerk werd geschreven voor Paus Johannes-Paulus II bij zijn eerste bezoek aan zijn vaderland Polen.

Na de viering
img55
De koffie werd verzorgd door teresa Murkens met hulp van Henrica van Velzen
img56

img57

img58

img59

img60

img61

img62

img63

img64

img65

vriendworden

 

Afdrukken E-mail