29 mei 2011 - 6de Zondag van Pasen

Rome 29 mei 2011. 

Het is deze zondag een prachtige lentedag. De zon schijnt volop. Een briesje zorgt ervoor dat het niet te warm is. Vandaag zijn er liefst twee vieringen in de Friezenkerk, één om half elf en een tweede viering om kwart over twaalf. Vijf kinderen doen hun Eerste Heilige Communie. Ze zijn gekomen met hun ouders, grootouders, familie en vrienden. Een aparte Viering, Nederlands afwisselend met Italiaans, helemaal voor hen.

KERK DER FRIEZEN VAN

 

SINT MICHAËL EN SINT MAGNUS IN BORGO

 

img1

teresa

Terwijl Teresa Murkens de uitleg verzorgde, bereidde de priesters zich in de sacristie voor op de Eucharistie.img2

img3

img4

img5
Viering

Hoofdcelebrant: E.H. Pastoor Jos Geelen uit Rome
Concelebranten: E.P. Jan van As uit Steijl (Lb)
E.H. Pastoor Bernard Buit uit Wolvega (Fr)
Diaken: Kees van Duin

Intrede
img6

Welkom: U allen mag ik heel hartelijk welkom heten in deze kerk voor de zondagsmis. Welkom aan de vaste kerkgangers – de Nederlanders die hier in Rome wonen - en welkom aan u die van ver bent gekomen, als pelgrim en/of toerist. Een bijzonder woord van welkom aan Pater Jan van As en zijn twee gasten uit Australië, aan pastoor Bernard Buit uit Wolvega en een groep parochianen alsmede aan dominee Harold Schorren uit Breukelen en een groep gemeenteleden: wij wensen u een gezegend verblijf hier in Rome en voor straks een goede en behouden terugreis.

img9
Openingswoord: In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren, nodigt de liturgie ons uit om na te denken over wat het betekent: gestalte te geven aan de hoop die in ons leeft. Leven vanuit de Geest van waarheid - zo zegt Jezus in zijn afscheidsrede - is de liefde tot grondwet van je leven maken. Die levenswijze gooit in de wereld van vandaag geen hoge ogen. De verleiding om ons leven in te richten volgens de wetmatigheden van onze zakelijke, individualistisch georiënteerde samenleving, is groot, te groot vaak om eraan te weerstaan. Daarom willen we nu allereerst samen biddend zingen om vergeving opdat wij deze heilige Eucharistie goed kunnen vieren.

img10

img11

img12

img14
Dienst van het Woord
img15

Eerste lezing:
Uit de Handelingen der Apostelen 8,5-8.14-17
img16
Lectrice: An Tolboom uit Leeuwarden (Fr.)

img19
Tussenzang: Psalm 118 II Laat ieder 's Heren goedheid prijzen. . .
img20
Muzikaal ondersteund door: Zr. Jeanine, Lily Latuheru, Bernard Stolte, Jacob Winter en pater Tiemen Brouwer

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 3,15-18
img22
Lectrice: Marielle de Jong uit Breukelen (Utr.)

img23
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,15-21
img27
Gelezen door Diaken Kees van Duin

Homilie:
« Hopeloos geval ; hij/zij heeft geen kansen. »

img030Toevallig kreeg ik ooit een boek in handen van een Amerikaanse Dominee die over een professor sociologie schreef welke zijn studenten de opdracht had gegeven om in de achterstandswijken van Baltimore onderzoek te verrichten onder zo’n 200 jongeren aldaar. Ze moesten kijken wat de achtergrond was van ieder van hen en aan de hand van de verzamelde gegevens een prognose stellen hoe hun verdere toekomst er uit zou kunnen zien. Welnu, bij iedere jongere schreven de studenten : « Hopeloos geval ; hij/zij heeft geen kansen. » 25 jaar later stootte bij toeval een andere professor op dit oude onderzoek. Hij was benieuwd wat er van die 200 jongeren geworden was en liet nu zijn studenten natrekken hoe de stand van zaken er nu voor stond. Met uitzondering van een twintigtal die verhuisd of gestorven waren, bleek dat 176 van de 180 ondervraagden het uitzonderlijk ver geschopt hadden in de samenleving : de één was advocaat, de ander arts, nog een ander PDG, en nog een ander bankier, enz. De studenten werden nu op pad gestuurd om zo veel mogelijk bij deze mensen navraag te doen : « Hoe verklaart u uw succes ? » Welnu, ieder van de ondervraagden antwoordde : « Het was dankzij onze juf. » En u raadt het al, ook deze lerares moest gevraagd worden naar haar geheime wapen. Gelukkig voor de onderzoekers leefde zij nog en kon ook zij achterhaald worden ; aan deze hoogbejaarde, maar oh zo kwieke dame, werd gevraagd wat nu haar geheime middeltje was geweest om van deze arme sloebers zo’n’grote’ mannen en vrouwen te maken. De ogen van deze lerares begonnen nu te stralenen met een grote glimlach op haar gerimpelde gezicht, antwoordde zij : « Dat was niet echt moeilijk ; ik heb van hen gehouden. »

Beste mensen, in dit geval was het een eenvoudige juf die door haar diepe, eerlijke liefde honderden jonge mensen een perspectief geboden had, een toekomst, een toekomst die geleerden en andere wijsneuzen voor onmogelijk gehouden hadden. Goedheid en liefde, aandacht en trouw, hoop en geloof zijn vandaag de dag zeker niet minder nodig dan vroeger. Misschien dat u denkt dat deze lerares wel een heel bijzonder persoon was, die kop en schouder boven de gemiddelde mens uitsteekt, boven u en ik, om vervolgens dan maar te concluderen dat dit verhaal mij niet veel te zeggen heeft. Welnu, zo denken alleen lafaards, die helden-op-sloffen, die bang zijn zich door het voorbeeld van anderen te laten prikkelen en geraakt te worden en tot navolging verplicht zijn. Zo denken ook die gierigaards die hun talenten liever voor zich zelf behouden en het geluk van een ander niet gunnen.

De liefde heeft een eigenaardige structuur : anders als bij het geld, dat, als je het eenmaal uitgegeven hebt, verdwenen is, geldt voor de liefde dat wanneer liefde ‘uitgegeven’ wordt, je er zoveel liefde en zoveel kracht voor terugkrijgt dat je nog meer liefde, steeds meer liefde zult ontvangen en wederom zult doorgeven…net zoals die lerares uit het onderzoek.

Het is al bij al alleen nog maar en kwestie van beginnen : het voornemen hebben om vandaag, om deze week, mezelf voor te houden, om de mensen die ik op mijn weg zal tegenkomen om die met de ogen van de Liefde te zien : dat ik er steeds op bedacht ben om het goede in iemand te willen zien en hem of haar ook mijn liefde laten voelen, door een welgemeende, ontwapende glimlach, door naar mensen te luisteren met respect, door een opbeurend en begripvol woord, een dankbaar en bemoedigende schouderklop. Ik denk dat we het allemaal zullen beamen als ik zeg dat wie liefde verspreidt, meer liefde zal ontvangen. Maar let wel, beste mensen, dit gezegd hebbende, wil ik u zeer zeker ook op het hart drukken dat we niet alleen de medemens zo zouden moeten bejegenen, maar dat we ook GOD op deze manier tegemoet moeten treden : ook Zijn aanwezigheid waarderen, in Hem het goede willen ontdekken èn waarderen. De liturgie in de kerk wil ons iedere keer deze houding in herinnering brengen – Eucharistie betekent immers ‘dankzegging’.

Teresa van CalcuttaBeste mensen, als concrete herinnering aan deze overweging wil ik u dus graag dat beeld van die bejaarde lerares meegeven. Haalt u zich toch heel concreet het gezicht van de zalige Theresia van Calcutta, « Moeder Teresa » voor ogen. Zij had het trouwens ooit zo uitgedrukt : « Verspreid liefde waar je ook gaat, in de eerste plaats in je eigen huis : geef liefde aan je kinderen, aan je man of vrouw en aan je buur…Laat niemand bij je komen zonder hem of haar beter en gelukkiger weer weg te laten gaan. Wees de levende uitdrukking van Gods goedheid : goedheid in je gezicht, goedheid in je ogen, goedheid in je lachen, goedheid in het luisteren, goedheid in je hartverwarmende groet. » Amen.

img32

img33
Credo

img34

Voorbeden:

img38
Priester: “Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid…”. Bidden wij om die Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon en die met de Vader en de Zoon tesamen wordt aanbeden.

    1 Bidden wij om geestkracht voor allen die verantwoordelijkheid dragen en leiding geven in Kerk en wereld, die met hun beslissingen van vandaag mee de toekomst bepalen. - God, zend hen Uw Geest, de Helper, opdat zij met durf en voortvarendheid doen wat noodzakelijk is en nieuwe wegen durven gaan. Laat ons zingend bidden.
    2 Bidden wij om geestkracht voor allen die ijveren voor de vrede in de wereld. Voor allen die zich, als enkeling of groep, inzetten voor recht en vrijheid voor ieder. - God, zend hen uw Geest, de Helper, opdat zij volharden en hun toewijding beloond mogen zien. Laat ons zingend bidden.
    3 Bidden wij om geestkracht voor allen die hun idealen verloren hebben. Voor allen die, teleurgesteld, hun leven nog slechts laten bepalen door eigenbelang. - God, zend hen uw Geest, de Helper, opdat zij openbreken en opnieuw leren geloven in de kracht van de solidariteit. Laat ons zingend bidden.
    4 Bidden wij om geestkracht voor onze gemeenschap hier. Voor de mensen die ziek en/of vereenzaamd zijn, voor de vele organisaties die even zoveel kansen tot inspirerende ontmoetingen bieden. - God, zend ons uw Geest, de Helper, opdat in ons midden het geloof met nieuwe kracht moge opborrelen en mensen doen herleven. Laat ons zingend bidden.
    5 Voor allen die om ons gebed gevraagd hebben, in het bijzonder willen wij vandaag bij God aanbevelen Floortje Peters, Zuster Clementine van de Loo en de overledene en nog levende leden van de families Van der Waag, Pauls en Heslerveld. Laat ons zingend bidden.

Priester: Het is niet gemakkelijk, God, om voor U te kiezen met heel ons hart en ons leven af te stemmen op de golflengte van het evangelie. Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen dan solidariteit en rechtvaardigheid. En toch geloven wij dat Gij de garantie zijt voor ons geluk. Geef ons daarom een duw in de rug telkens als onze twijfel groter dreigt te worden dan ons geloof. Help ons U en de ander warmhartig lief te hebben en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid : U zij alle eer, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

img39

Eucharistische Dienst
img40

img41

img42

img43

img45

Vredeswensen
img46

img47

img48

img49

img50

Communie
img52

img53

img54

img56
Aan het orgel vandaag: Mattijs Vijverberg

img57

img58

img60

img61

Zending en Zegen
:
img62
“Wie liefheeft, kan rekenen op Gods Helper.” - Laten we die door God gezegende zorg voor mensen uitdragen zodat die zich kan vermenigvuldigen: in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

img64
"Mijn schild ende betrouwen. . . "

Na de viering
img65
De verkoop en informatie in het winkeltje werd vandaag verzorgd door: Joan Rijks
img67
|En de koffie door: Renée Rijks en Henrica van Velzen. Allen hartelijk dank.
img72

img69

img73

img74

img75

img76

img78

img77
Er werden vandaag 3 oorkondes uitereikt;
Een voor Karl van Dorsten uit Ommen (Overijssel) (Rechts op de foto, hij is in 62 dagen naar Rome gelopen.)
Links op de foto het echtpaar Gerdien Vijverberg - van de Maarel en Michel Vijverberg uit Bergschenhoek (Z.H.) ( zij zijn in 4 weken op de fiets naar Rome gekomen.) en kregen dus beiden de oorkonde.

img080
Op vrijdag 27 mei zijn aan Dick Beers en Piet Zut uit Zuid-Scharwouden
en het echtpaar Ria en Theo van den Sanden uit veghel,(rechts op de foto) die onafhankelijk van elkaar op de fiets naar Rome zijn gekomen, maar helaas op zondag niet in de kerk konden zijn, door Diaken Kees van Duin de oorkondes uitgereikt.````

vriendworden

 

Afdrukken E-mail