CONFERENTIE EN H.MIS

Rome 20 mei 2011. CONFERENTIE EN H.MIS TER ERE VAN DE AARTSENGEL MICHAEL
Vanavond is de kerk vol Italianen en enkele Nederlanders. Er wordt een conferentie gegeven over de H.Aartsengel Michaël, patroon van de kerk: wie is deze aartsengel en wat zijn engelen in het algemeen, is de intrigerende vraag. De avond sluit af met een Eucharistieviering ter ere van de Aartsengel.

TER ERE VAN DE AARTSENGEL MICHAEL

img8
Advocate Laura Minniti, zij heeft deze avond georganiseerd, en houdt een inleiding voorafgaand aan de conferentie.
Een kleine tentoonstelling siert de kerk met schilderingen van engelen en aartsengelen, die zij gemaakt heeft.
De tentoonstelling heet dan ook: Engelen en Aartsengelen.

img1

img2

img3

img4

img7

img10

Welkomswoord (Italiaans) door de rector.
Waarvan hier de Nederlandse vertaling:

Van harte heet ik u welkom op deze avond in de kerk van de H.H.Michaël en Magnus, ook wel de kerk van de Friezen genoemd. Ik ben pater Tiemen Brouwer, al vele jaren woonachtig in Rome, pater dominicaan, biechtvader in de Santa Maria Maggiore. Sinds drieëneenhalf jaar rector van deze kerk.

In het bijzonder verwelkom ik Mevr. Laura Minniti, de organisatrice van de avond. Reeds vele malen zagen we haar hier in de kerk om deze avond voor te bereiden. Eveneens van harte welkom Don Marcello Stanzione uit Salerno, die de conferentie over de Aartsengel zal verzorgen.

In Rome zijn drie kerken, die aan de Aartsengel Michaël zijn toegewijd: één bevindt zich in de periferie, in het oosten van de stad achter Lungezza. Een tweede bevindt zich in de wijk Pietralata, de parochiekerk aldaar, behorende tot het bisdom Rome. De derde is deze kerk, ongetwijfeld de meest oude van de drie, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in het verre verleden.

We kunnen ons afvragen: waarom is er op deze plek, halverwege de noordelijke flank van de Gianicoloheuvel ooit een kerk gebouwd, toegewijd aan de H.Michaël?

Hier zijn twee redenen voor aan te halen:

De eerste reden is niet gedocumenteerd. We moeten teruggaan tot in de tijd van paus Gregorius de Grote, eind zesde eeuw. Gedurende zijn pontificaat was de pest uitgebroken in de stad. De paus liet een processie uittrekken vanuit de Santa Maria Maggiore naar de St.Pieter. Toen de processie in de buurt van het Mausoleum van Hadrianus kwam, verscheen de aartsengel Michaël boven het mausoleum. De engel stak zijn zwaard in de schede. Dit was het teken, dat de verschrikkelijke ziekte was afgelopen. Dit feit maakte zoveel indruk op de Romeinen, dat in de tijd daarna rond het mausoleum negen kerken en kerkjes ter ere van de aartsengel zijn gebouwd, waaronder onze kerk. Van al die negen is alleen deze kerk als Michaëlskerk gebleven.

De tweede reden waarom juist op deze plek een Michaëlskerk is gebouwd is meer gedocumenteerd. We moeten teruggaan tot de tijd van keizer Karel de Grote rond 800. Hij gaf de verschillende nog niet zo lang daarvoor bekeerde germaanse volkeren van noord Europa de mogelijkheid rond de St.Pieter, rond het graf van de H.Petrus, een eigen vestiging te beginnen. Die volkeren waren de Franken (Frankrijk), de Saksen (Engeland, de Angelsaksen) de Longobarden in noord-Italië en de Friezen (de naam van een volk, waarvan het woongebied voor een groot gedeelte samenvalt met het huidige Nederland). Die vestiging bestaande uit een hospice, een pelgrimshuis, een kerkje, gaf de pelgrims uit die landen de gelegenheid een onderdak te vinden als ze in Rome aankwamen. Die vestigingen hadden een militie, die de veiligheid in het oog moest houden. De St.Pieter lag indertijd buiten de muren van de stad Rome, onbeschermd, en stond bloot aan plunderingen en aanvallen van buiten, vooral vanaf de kant van de zee, waar de Saracenen een gevaar vormden. En inderdaad verschillende keren moesten de milities optreden tegen binnenvallende plunderaars. De meest hevige aanval was die van 846, toen de St.Pieter werd geplunderd door de Saracenen, die bij Porto, nu Fiumicino, aan wal waren gegaan. De milities van de pelgrimshuizen waren er op af gegaan, maar bij Porto werden ze verrast door de aanvallers en velen lieten het leven, waardoor de vijand vrij spel had. Later zijn de lichamen van de gesneuvelden verzameld, - ze werden als martelaren beschouwd, die opgekomen waren voor de basiliek en het graf van St.Petrus en voor de paus. De bronnen zeggen, dat ze respectvol werden begraven in grotten in de noordelijke wand van de Gianicoloheuvel. Bovenop hun verzamelgraf werd een kerk gebouwd (herbouwd?), toegewijd aan de H.Michaël de aartsengel. Waarom aan de H.Michaël? De reden is geweest, dat de aartsengel werd gezien als de begeleider van de zielen van de gestorvenen naar het eeuwig licht, zoals een oude latijnse tekst zegt: Signifer (Vaandeldrager) Sanctus Michael representet eas (animas) in Lucem Sanctam. Zijn tussenkomst zou de gesneuvelden ten goede komen.

 

Nog verschillende eeuwen hebben de Friezen daarna op deze plek gewoond. Op een gegeven moment was dit afgelopen. Een twintigtal jaren geleden echter konden we als Nederlanders en Friezen opnieuw hier komen op deze historische plek, waar onze voorouders gewoond hebben, en is hier iedere zondag een H.Mis in de Nederlandse taal. U begrijpt dat wij het Kapittel van de St.Pieter uiterst dankbaar zijn dat het ons de kans heeft gegegeven op historische grond terug te keren.

Ik heb langzamerhand teveel gezegd en maak er een eind aan. Ik geef het woord aan Don Marcello Stanzione, die u nog veel meer zal kunnen vertellen over de H.Michaël.

img005

In zijn conferentie gaat hij in het Oude en het Nieuwe Testament na wat daarin te vinden is over de H.Michaël. Verder noemt hij enkele grote theologen, die over de aartsengel hebben geschreven (H.Basilius en Thomas van Aquino). Dan vertelt hij over heiligdommen en plaatsen, waar de engel is verschenen. Voor onze tijd kan de aartsengel een steun en troost zijn, wanneer allerlei verwarring en onzekerheid om ons heen opkomt.

Na zijn woord geeft de spreker mensen uit de kerk gelegenheid naar voren te komen om iets te zeggen.
Er komen drie sprekers naar voren:

Dhr. Hugo Scamarcio, componist en tekstschrijver, vertelt de ervaring, die hij heeft gehad, die hem ertoe bracht een C.D. samen te stellen met de titel ‘Nella luce di San Michele’. Hij schenkt een exemplaar van de C.D. aan de kerk.

img11

Advocaat Alfredo Ottaviani geeft enkele gedachten, theologisch van aard, over de H.Michaël.

img13

Als derde komt Sign. Olimpia Spinelli naar voren. Zij spreekt over de figuur van Francesca Angelotti, die in 1956 een verschijning heeft gehad van de Aartsengel.

img6

img9

De viering

Hoofdcelebrant: E.H. Don Marcello Stanzione
Concelebrant: E.P. Tiemen Brouwer rector
Diaken: Kees van Duin
Acoliet: Jacques van Bellen (Gronsveld, Lb)

img14

img15

img17

De eerste lezing en de psalm worden voorgelezen door Mevr. Teresa Murkens.


img18

Het evangelie wordt gelezen door diaken Kees van Duin.

img19

img20

In zijn preek vertelt Don Marcello hoe de Aartsengel, die toch als strijder en prins van de engelen een machtig en potent figuur is, zich vernederd heeft en zich voor God heeft klein gemaakt om de mensen in hun kleine problemen bij te staan en te helpen, B.v. bij ziekte en bij sterven. Hierin is iets van Christus terug te vinden, die zich immers ook vernederd heeft om ons mensen nabij te zijn. In de deugd van de nederigheid kan iedere gelovige de engel navolgen.

img21

img22

img23

img24

img25

img26

img27

img28

img29

img31
Vredeswensen
img32

img33

img34

img35
Zegen en wegzending

vriendworden

Afdrukken E-mail