7 oktober - 27ste Zondag door het jaar

jaarvangeloofRome 7 Oktober 2012

Overal in de stad zien we bisschoppen en kardinalen. De maand van de bisschoppensynode over het geloof en de nieuwe Evangelisatie is begonnnen. Deze synode wordt gehouden ter herinnering aan het feit, dat 50 jaar geleden het IIde Vaticaans Concilie werd geopend.
Op 11 oktober 1962 was de openingsplechtigheid. Het jaar van het geloof duurt tot oktober 2013. In de Friezenkerk zijn vandaag alle plaatsen bezet.  Ja zelfs moeten stoelen worden aangesleept! Oktober is nog volop de maand van de groepspelgrimages. Het kán nog voordat het koudere jaargetijde begint. Heel wat pelgrimsgroepen zijn in de kerk vanmorgen. De lezingen nodigen uit na te denken over het verbond van man en vrouw:  "Man en vrouw schiep Hij hen."
bluebarBanner-viering
Vooraf: 10:00 uur

img001
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "


Door René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . . . .Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Mark Rotsaert S.J. Vlaamse huisoverste van de communiteit bij de Gregoriana
Concelebranten: E.P. Tiemen Brouwer, rector Friezenkerk
E.H. Marc Heemels Eygelshoven (Lb)
E.H. Arnold (A.C.) Borghans uit  Kerkrade (Lb)
E.H. Marcus Vankan uit Hoensbroek (Lb)
Diaken: E.H. Jan Joosten uit Berkel Enschot (N.Br)
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Joke Litjens uit Zeist (Utr)
Tweede lezing: Diny Simons uit Eygelshoven (Lb)
Voorbeden: Jaap Achten uit St. Michielsgestel (N.Br)
Organist: Brian Lafrenière
Zangers: Zr. Jeanine van Ooteghem en Zr Marie-Liesse  Rome
Marten de Vries  uit St. Nicolaasga (Fr)
en Obe Bruinsma uit Joure (Fr)
Intrede
img2
Intredezang: God die ons heeft voorzien
img6
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan.
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.

Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.

Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.

Welkom
img5
Beste mensen deze zondag in de Friezenkerk. Juist deze week wordt hier in Rome de Bisschoppensynode geopend. Het is daarom dat u zoveel bisschoppen en kardinalen door de straten ziet rondlopen.

Er zijn verschillende groepen om te verwelkomen:
- 35 personen uit St.Michielsgestel (N.Br) en wel het gymnasium Beekvliet
- pelgrimsgroep uit Eygelshoven o. l. v. pastor Marc Heemels.
- een pelgrimsgroep uit het hele land o. l. v. Joke Litjens en Stijn Fens.
- de groep van de Limburgse Bedevaarten o. l. v. diaken Jan Joosten
- de groep uit Kerkrade o. l. v. pastoor-deken Arnold Borghans.
- de liturgische werkgroep uit Noordwijkerhout (Z.Hld) o.l.v. Pastoor André Goumans
Allemaal van harte welkom. Ook degenen die ik niet met naam heb verwelkomd, natuurlijk heel welkom in deze Viering.
img4
Laten we het aan het begin van deze Viering even stil maken en in onszelf keren. Niet zozeer om naar onszelf te kijken maar ons af te vragen: God, waar was jij vandaag? Waar ben je in mijn leven? Laten we daar even over nadenken:
God, waar ben je in mijn leven?
(Stilte)
Hij, de grote Aanwezige. Wij zo vaak de grote áfwezige.
Voor al die keren dat we er niet bij waren met ons hart, ons hoofd, onze handen vragen we U Heer om uw barmhartigheid en vergeving.

Schuldbelijdenis – Kyrie
Gloria
Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:(Klik hier)   Uit het boek Genesis 2,18-24
img8
Psalm 128img9
Refrein: Gelukkig al wie de Heer vreest,
wie wandelen wil in zijn wegen.

Gelukkig al wie de Heer vreest,
wie wandelen wil in zijn wegen.
Leeft gij dan van het werk uwer handen,
welvaart en geluk zijn uw deel.  Refrein:

Uw vrouw als een vruchtbare wijnstok
In het binnenvertrek van uw huis;
als olijven loten uw zonen
rondom uw tafel geschaard.  Refrein:

Zie zo worden gezegend de man
die de vrees voor de heer kent.
Zie dan Jeruzalems voorspoed
Alle dagen uws levens.  Refrein:

Eer zij de heerlijkheids Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest;
Tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen.  Refrein:

Tweede lezing:(Klik hier)   Uit de brief aan de Hebreeën 2,9-11
img11

Alleluia
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img12
A. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja,
V. Als wij elkander liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volkomen.
A. Halleluja

Evangelie:(Klik hier)  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,2-16
img14
Evangelie-acclamatie
Uw woord is waarheid, Heer,
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek(Klik hier voor de volledige tekst van de preek)

img016In het tiende hoofdstuk van Marcus neemt Jezus het op voor wie in de maatschappij van zijn tijd van geen tel waren, de vrouw en de kinderen. In de cultuur van Jezus’ tijd was de maatschappij een maatschappij gedomineerd door mannen; vrouwen waren een soort tweederangsburgers, ze telden niet mee in het maatschappelijk debat, zij moesten de kinderen opvoeden, maar hadden verder niet veel rechten. Ook de kinderen waren van geen tel – klein grut – daar had je alleen maar last van. En als er eentje stierf, dan kwam er al vlug een ander… Slechts wanneer ze volwassen werden gingen ze meetellen: de meisjes om kinderen te krijgen en op te voeden, de mannen om een plaats te krijgen in de maatschappij, dankzij hun beroep, en om aan het hoofd te staan van het gezin.

img17

Geloofsbelijdenis
IMG 0597 resizeIMG 0598 resize

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechter hand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.  Amen.

Voorbeden
img21
Priester:  Bidden we tot God onze Heer,
die de liefde heeft gelegd in ons hart.

L. Bidden we voor alle gehuwden, voor hen die trouw zijn aan hun huwelijksbeloften, en voor hen die het moeilijk hebben om trouw te blijven. Moge Jezus’ Geest hen kracht en vreugde geven,
Laat ons bidden. . .

L. Bidden we voor hen wier huwelijk mislukt is, dat ze een nieuwe zin mogen geven aan hun leven en van de Kerk begrip en mededogen ondervinden,
Laat ons bidden. . .

L. Op deze dag waarop twee heiligen tot kerkleraren worden verheven – Hildegard van Bingen en Juan van Avila – bidden we voor de theologen en de catechisten die het geloofsgoed verklaren en doorgeven, dat ze het geloof in een taal van vandaag weten te verwoorden,
Laat ons bidden. . .

L. Op deze dag waarop de bisschoppensynode over een nieuwe evangelisatie begint, bidden we voor alle christenen, dat ze in de kracht van de Geest medeverkondigers mogen zijn van het evangelie,
Laat ons bidden. . .

L. Bidden we ook voor onze persoonlijke intenties,
Laat ons bidden. . .

Priester: Al deze gebeden leggen wij aan U voor.
Verhoor ze omwille van Jezus Christus onze Heer.
Amen

Dienst van de Eucharistie

img25

Collecte

Offerande

Offerandezang: Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht
img10
Refrein:
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Voorzang: Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht:
laat ons juichen en blij zijn in Hem!
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft,
en van harte goed zijn met elkaar. Refrein:

Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst!
Geen wrok meer, geen onenigheid,
moge Christus in ons nidden zijn!  Refrein:

O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid
met uw heiligen die bij U ziijn!
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
en duren tot in eeuwigheid!  Refrein:

Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed
img26

Consecratie
Acclamatie-Consecratie
Levend Woord aan ons gegeven,
levend Brood breng ons tot leven.

Onze Vader

Vredewens
img31

img32

img33


Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Communie

Salvé Regina

img35

Communiezang:  Al  heb ik hoge woorden

Voorzang:  Al heb ik hoge woorden,
spreek ik haast elke taal:
wie ben ik zonder liefde?
Geen mens kan mij verstaan.
Allen: Al  ken ik de geheimen
van alle wetenschap:
een wereld zonder liefde
is koud en zonder hart.

Voorzang:  De liefde is geduldig
zachtmoedig zonder maat,
zij is op zoek naar vrede
vernietigt alle haat.
Allen: De liefde spreekt met woorden,
die eerlijk zijn en waar
zij breekt de harten open
en schenkt ons aan elkaar.

Voorzang:  De mensen worden vruchtbaar
zij worden man en vrouw;
de wereld wordt bewoonbaar
door liefde, goede trouw.
Allen: O, God, wees zo aanwezig
waar mensen samen zijn!
Ons leven wordt één zegen:
dat zal voldoende zijn.

Mededelingen
img37


Wegzending en Zegen
img38

img39
"Mijn schild ende betrouwen"

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Annelies Montepilli met liefdevolle hulp van Trudie van Koeveringe 
In 't Winkeltje: Antonio Schras

img41

img42

img44

img45

img47

img48

img52

img51

vriendworden2

Afdrukken E-mail