24 oktober - Bedevaart van het bisdom Groningen-Leeuwarden

Groningen-LeeuwardenRome 24 oktober 2012

Vandaag is er om 12.30 uur in onze kerk de Eucharistieviering met de pelgrims van het bisdom Groningen-Leeuwarden, zij zijn deze week in Rome met hun bisschop
Mgr. Gerard de Korte.
De pelgrimstocht met 225 pelgrims werd georganiseerd bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van
Mgr. de Korte op 5 september. De wapenspreuk van de bisschop is;
'Confidens in Christo' (Vertrouwend in Christus),
De bedevaart heeft als titel 'In Christus verbonden'.
bluebar

Banner-viering
Viering - aanvang 12:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Mgr. Gerard de Korte
Concelebranten: E.H. Rolf Wagenaar
E.H. Arjan Bultsma
E.H. Anton de Vries
E.H. Peter Wellen
E.H. Peter Stiekema
E.H. Jos Deuling
Acolieten: Henny Brouwer
Liesbeth Roodbergen
Lectoren: Eerste Lezing: Agatha Kingma- de Jong
Evangelie: E.H. Anton de Vries
Voorbeden: Fons van Koppen
Organiste: Boudien Janssen-Terbraak
Dirigente: Cecilia Bekema

Intrede
img2

Openingslied:Het lied van Gods aanwezigheid  
img3
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
img4

img5

img6

Welkom
img8

Kyrie-litanie:
img7
V. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over
de volkeren en haar op aarde laat zegevieren,
Ontferm U over ons.
A. Ontferm U over ons.
V. Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis
van de Vader om de Blijde boodschap van vrede te verkondigen.
Ontferm U over ons.
A. Ontferm U over ons.
V. Heer, die door de Vader gezalfd zijt om allen te genezen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden.
Ontferm U over ons.
A. Ontferm U over ons.
V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen

Gebed – Dienst van het Woord

img9

Eerste lezing:
  (klik hier)  Brief van Paulus aan de christenen van Efese (3, 1-12)
(In het Fries gelezen)
img10

img12

Psalm tussen de lezingen: De heer is mijn licht en mijn heil  -  Psalm 27
img11
Refrein:    
De heer is mijn licht en mijn heil:
Wie zou ik dan vrezen?

De heer is mijn licht en mijn heil:
Wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
Voor wie zou ik beducht zijn?  Refrein:

Dat ene vroeg ik van de Heer,
Dat is al mijn verlangen:
Daar te zijn in het huis van de heer,
Al de dagen mijns levens.  Refrein:

Heer, hoor mijn aanroep tot U,
Geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt- en mijn hart spreekt het na:
“zoekt mijn aanschijn.”
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  Refrein:

Alleluia:
De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe hij ons roept.

Evangelie:(Klik hier) Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 12, 39-48

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img13
Bidden we voor de kerk in de Lage Landen, dat de gelovigen in trouw aan Christus en aan elkaar de blijde boodschap overtuigend en fier mogen uitdragen.
Laat ons bidden:

Bidden we voor de geloofsgemeenschappen die aan de kerk der Friezen verbonden zijn: de broederschap van het heilig Sacrament en de Nederlandse gemeenschap te Rome. Dat zij naar het voorbeeld van de H. Bonifatius en de andere heiligen hun talenten van hoofd en hart dienstbaar blijven inzetten voor ieders welzijn.
Laat ons bidden:

Bidden we voor hen die belangeloos gastvrij zijn en pleisterplaatsen aanbieden waar mensen onderdak vinden en op verhaal kunnen komen. Dat mensen er de warmte ervaren, die onze God aan mensen besteden wil.
Laat ons bidden:

Bidden we voor onszelf, voor wat we vandaag opschreven (de lange reeks van intenties worden tijdens de H. Communie voorgelezen, indien mogelijk volgt deze lijst ook hier) en voor de noden die we meedragen in ons hart zonder er woorden voor te kunnen vinden. Dat we ons door God en elkaar gedragen mogen weten, verbonden in Christus.
Laat ons bidden:

Dienst van de Eucharistie

img14

img15

img16

img17

img18

Vredeswens
img19

img20

img21

img22

Slotgebed
img23

Wegzending en Zegen
img24
img25

img26
Voor de Viering was er voor wie dit wilde een heerlijk kopje koffie.
Daar was men echt blij mee, want nadat men vele uren op het St. Pietersplein gezeten had vanwege de audiëntie van de Paus, was dit kopje koffie heerlijk om even bij te komen.
De koffie werd verzorgd door: Winnifred - Teresa en Yvonne img001

vriendworden2

Afdrukken E-mail