28 oktober - 30ste Zondag door het jaar

kaasRome 28 oktober 2012

Kouder weer komt opzetten. Er waait een stevig windje uit het noorden. Terwijl op het St. Pietersplein de bisschoppen hun synode over de nieuwe evangelisatie afsluiten, zijn we in de Friezenkerk met velen bijeen en denken na over ‘geloof en geloven’ in het kader van het ‘Jaar van het geloof’, begin deze maand door paus Benedictus uitgeroepen.
Wanneer er een aantal Woerdense kaasboeren en –handelaren in de kerk zijn, mag een stukje kaas na de Viering in de Titus Brandsmazaal niet ontbreken!
bluebar

Banner-viering
Vooraf: 10:00 uur

img002
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . . . .


Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.H. Eugène Jonderden uit Hoorn (NH)
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Else-Marie van den Eerenbeemt, Amsterdam (NH)
Tweede lezing: Jan Swart, Zevenaar (Gld)
Voorbeden: Ria Wanmaat, Woerden (Utr)
Organist: Joost Groenewegen
Zangeres: Zr. Jeanine van Ooteghem

img001

img6

Intrede

img3

Intredezang:
img4

img7

img8

Welkom
img9

“Wij zoeken U als wij samenkomen”. Wij zijn hier samengekomen als gelovigen uit Rome en omstreken, velen van u uit het verre vaderland of van elders. Onder u een heuse loper, te voet helemaal uit Nederland gekomen, Jan Swart uit Zevenaar, welkom! Op het einde van de Viering zal u een oorkonde overhandigd worden. Ook verwelkom ik een groep kaasboeren en kaashandelaren uit Woerden en omgeving. We zijn hier samengekomen terwijl op het St. Pietersplein een grote viering plaatsvindt nl. de afsluiting van de Bisschoppensynode over ‘geloof’ en ‘nieuwe evangelisatie’.
Vijftig jaar geleden begon het Tweede Vaticaans Concilie, een belangrijk gebeuren, dat een nieuwe lente voor de Kerk inluidde, ook al hebben we naderhand nog heel wat koude briezen moeten ondergaan. Dit jubileum was voor paus Benedictus een aanleiding om een jaar van het geloof af te kondigen.
In deze Eucharistieviering zal in dankbaarheid ons geloof centraal staan. Wat geloven we? Waar roept het toe op? Geloven, is dat niet iets uit de oude doos voor die enkelingen die nog in sprookjes geloven, voor begijnen en begotten? De blinde Bartimeüs in het Evangelie van vandaag kan ons licht geven en inzicht op wat het ware geloven inhoudt. Na de H. Communie bidden we een door allen mee te bidden gebed dat ons kan helpen ons geloof te vernieuwen.

We beseffen zondige mensen te zijn, dat we dikwijls klein gelovig of bijgelovig ware, of dat we door ons gedrag het Ene Geloof hebben verduisterd.
Bidden we zingend om vergeving.

Schuldbelijdenis – Kyrie

Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: (Klik hier)  Uit de profeet Jeremia  31,7-9
img12

Psalm tussen de lezingen
img13

Tweede lezing: (Klik hier)  Uit de brief aan de Hebreeën 5,1-6
img14

Alleluia
img15
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Evangelie: (Klik hier) Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,46-52
img16

Evangelie-acclamatie

img17

Preek   (Klik voor de volledige tekst van de preek op foto)

img018
Johannes Vermeer in Rome
Ik zie het als een wonderlijke samenloop van omstandigheden: juist in deze maand dat hier in Rome een jaar van het geloof is afgekondigd, is het schilderij van Vermeer ‘de allegorie van het geloof’ naar Rome gekomen, als onderdeel van de tentoonstelling in de Scuderie van het Quirinaal met schilderijen van Johannes Vermeer en tijdgenoten, de Gouden Eeuw van de vaderlandse schilderkunst.
Normaal kun je dit schilderij moeilijk bewonderen omdat het ver weg in New York in het Metropolitan Museum hangt, maar nu prijkt het op de tentoonstelling tussen ‘het straatje’, de luitspeelster en het meisje aan het klavecimbel. Het schilderij leert veel over het geloof. In het centrum zie je de figuur van een vrouw, van een weelderig postuur, neergezeten. Zij blikt omhoog. Verlangend, smekend, maar ook beschouwend ziet zij op. Het is zoals in de woorden van de psalm: ik hef mijn ogen op naar de berg, vanwaar kan ik hulp verwachten. De uitdrukking in de ogen van de vrouw komt geheel overeen met het smekende verlangen, dat de blinde bedelaar, Bartimeüs tot uitdrukking brengt in het Evangelie van vandaag, roepende ‘Heer Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij’, Hij hoopt Jezus te bereiken en genezen te worden van zijn blindheid. Er is een grote verwachting in hem om bij de passerende Messias genezing te vinden: dat hij zal mogen zien.
Geloof heeft te maken met verwachtingsvol uitzien.

img19


Geloofsbelijdenis
Voorbeden
img22

Priester: Jezus bleef niet onverschillig voor de roep van de blinde.

Hij zal ook niet onverschillig zijn als wij tot Hem roepen:

L. Bidden we voor alle mensen die moedeloos langs de weg zitten;
mogen zij vernemen dat Jezus een lamp wil zijn voor hun voeten
en een licht voor hun ogen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Bidden we voor mensen die niet klaar meer zien in wat gebeurt;
dat zij een houvast vinden bij de Heer.
Bidden we voor mensen die ziek zijn en lijden;
dat zij zorgende mensen ontmoeten,
die hen verwijzen naar het lijden van Jezus.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. We staan aan het begin van het jaar van het geloof.
Vragen we God om een hecht fundament voor ons te zijn om ons leven
op te bouwen. Hij moge ons geloof onwankelbaar maken en ons de moed geven van ons geloof te getuigen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Bidden we, dat allen, die in het komende jaar deelnemen aan catechetische bijeenkomsten en ontmoetingen van christelijke vorming, geleid mogen worden door wijze getuigen van het evangelie, die hen helpen om Christus tegemoet te gaan.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Bidden we – samen met hen die te voet van noord naar zuid trokken –
voor de volken in Europa, dat zij zich openstellen voor elkaar,
oog krijgen voor elkaars leven en levensomstandigheden in een solidariteit
die de grenzen overstijgt,
zodat ieder individu vrij gehoor kan geven aan de uitnodiging van Christus
en hem te volgen, de Weg, de Waarheid en het Leven.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Voor ons die hier samen zijn;
dat wij niet blind zullen zijn voor de noden naast ons,
maar in verbondenheid met de wereldkerk
elkaar verder dragen, naar Jezus, het licht van de wereld.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

Priester: Want Gij Heer zij ons licht en ons heil.
Gij zijt als een lamp voor onze voeten,
U zij dank en eer in eeuwigheid.

img23

Dienst van de Eucharistie

Collecte
img24


Offerande
img26


Offerandezang
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed
Consecratie
Acclamatie-Consecratie
Onze Vader

Vredewens
img30

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld

Communie

img33

Communiezang:
img31

GEBED OM GELOOF

Almachtige en barmhartige God,

Uw Zoon Jezus is mens geworden en heeft ons leven gedeeld.
U mogen wij vertrouwen zonder U te zien.
A. Geef ons meer geloof in uw aanwezigheid.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te bidden.
U mogen wij onze Vader noemen en alles aan U vragen.
A. Geef ons meer geloof in de kracht van het gebed.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd lief te hebben.
U en onze naaste mogen wij liefhebben als onszelf.
A. Geef ons meer geloof in uw liefde.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te dienen.
U mogen wij dienen in onze naaste, die gemaakt is naar uw beeld.
A. Geef ons meer geloof in de weg van dienstbaarheid.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te vergeven.
Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
A. Geef ons meer geloof in vergeving en verzoening.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus is gestorven en verrezen.
U mogen wij danken, want uw liefde is sterker dan de dood.
A. Geef ons meer geloof in uw eeuwig leven.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd open te staan voor de heilige Geest.
U mogen wij vragen om de bezieling van uw Geest.
A. Geef ons meer geloof in de werking van uw Geest.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft uw Kerk gebouwd op het geloof van de apostelen.
U mogen wij eren in liturgie, catechese en diaconie.
A. Geef ons meer geloof in uw Kerk als uw instrument op aarde.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons beloofd dat Hij zal wederkomen.
Aan U mogen wij vasthouden door trouw te blijven in geloof.
A. Geef ons meer geloof in uw toekomst en voltooiing.

(2 juli 2012, J. van den Hende, bisschop te Rotterdam)

img34
Jan Swart en Ton Hulshof ontvingen beiden een oorkonde voor het volbrengen van een voetreis naar Rome.
Jan liep het traject helemaal vanuit Nederland en Ton haakte bij Jan aan vanaf Assisi.

img37


Mededelingen
img36

Wegzending en Zegen
img38

img39

"Mijn schild ende betrouwen"

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Renée Rijks en Liesbeth Tavanti
In 't Winkeltje: Johan Rijks

img41

img42

img44

img43


img45

img46

img47
Burgemeester Hans Schmidt van Woerden overhandigt, namens de hem vergezellende groep zelf-kazende boeren en kaashandelaren, een kaasplateau aan Tiemen Brouwer

img49

img48

img50

img51

img52

vriendworden2

Afdrukken E-mail