16de Zondag door het jaar

Zondag 19 juli 2009

"Zorg om de dag van morgen..."
...komt een dag te vroeg

img0ROME (Redactie) 19 juli 2009 - En dan brengt hij ons naar de koelte van ’t water en laat ons rusten op ’t groene gras. Je zou zeggen, dat gaat over vakantie, over zon en warmte, over natuur en ’t groene gras. Maar ’t zijn de woorden uit ps. 23: de Heer is Mijn Herder. Hij laat me weiden op groene velden. Hij brengt mij aan ’t water, waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Zo wil de Heer voor U en mij zijn. Maar stellen we al die zorg wel op prijs?


De Viering

Hoofdcelebrant: E.H. Harry van Doorn
Aanvang: 10:30 uur

Intrede

img1

img2
redelied: "Here Jezus, om Uw Woord zijn wij hier bijeen gekomen..."
img3
Opening en begroeting

Moge de liefde van God de Vader, de genade van Christus en de verbondenheid van de Heilige Geest met ons allen zijn in dit uur en altijd.
img4
Gaarne heet ik U allen welkom, hier in de kerk der Friezen, een bijzondere plek, zeker voor ons Nederlanders. Zo vlakbij het centrum van de wereldkerk, zijn we vanmorgen samengekomen op deze 16e Zondag door ’t Jaar.
En dan brengt hij ons naar de koelte van ’t water en laat ons rusten op ’t groene gras. Je zoudt zeggen, dat gaat over vakantie, over zon en warmte, over natuur en ’t groene gras. Maar ’t zijn de woorden uit ps. 23: de Heer is Mijn Herder. Hij laat me weiden op groene velden. Hij brengt mij aan ’t water, waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. In de 2e lezing van vandaag, lezen we in de Efesiers-brief: Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan U, die veraf en dichtbij waren. In de 1e lezing komt de Zorg van de Heer naar voren: als ’n herder, bezorgd voor z’n schapen. Zo wil de Heer voor U en mij zijn. Maar stellen we al die zorg wel op prijs? Jesus is bezorgd en zegt tot zijn leerlingen: “komt nu eens zelf mee naar ’n eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Dus ’t is goed, eens aan je zelf toe te komen. Van harte een goede viering toegewenst.


Dienst van het Woord
img5
Eerste lezing: Jer. 23,1-6; Geert van Valen (Amsterdam)
img6
Tussenzang: Ps.23 III; "Want mijn Herder is de Heer..."
img7
Tweede lezing: Ef. 2,13-18; Harry Elshof uit Olst (O)
img8
Evangelie: Marc.6,30-34; diaken Kees van Duin

Homilie

Zorg om de dag van morgen, komt een dag te vroeg...


img8bZe brachten verslag van wat ze allemaal gedaan hebben.. en Jesus’ reactie: “Kom mee naar ’n eenzame plek en rust wat uit.” Dit evangelie past bijzonder goed in de vakantie-tijd. Hard werken en dan uitrusten! Maar willen we zo alleen zijn met onszelf en uitrusten!!!! Eigenlijk doen de mensen ’t tegenovergestelde: ze gaan naar plaatsen waar ’t overdruk is: op ’t strand, op campingplaatsen, in toeristische centra, via kilometers-lange file’s.
Is de mens bang om alleen met zichzelf te zijn?. Het is opvallend, dat de mens lijkt niet graag bij zichzelf thuis te komen.
Zou ’t zijn, dat – als je alleen bent en veel tijd hebt om na te denken- allerlei gevoelens en gedachten opduiken, die je anders kunt verdringen. Je wordt dan meer geconfronteerd met de spiegel van je leven,.. je merkt: hé, ik word echt ouder, is dit nou alles, - wat voor zin heeft ’t allemaal, - ons hart is soms onrustig.Kijk, als je weer druk bezig bent, weer in de ritme van elke gewone dag, dan heb je daar minder last van: je vlucht zo weg van jezelf. Maar is dat wel zo verstandig. Op den duur leef je zelf niet meer, maar word je geleefd: je geeft je eigenheid, ja, zelfstandigheid op. Zelfstandige mensen hebben inkeer, bezinning en rust nodig. Daarvoor is de vakantie een heel geschikte tijd, of je nu op stap gaat, of in alle rust thuis bent.

Iemand schreef eens bij ’t begin van de vakantie: “vandaag ga ik bij mezelf op bezoek. Ik hoop me thuis te vinden.! Er gaat zoveel elke dag door ons hoofd, door ons hart en ons gevoel. Met onze gedachten, onze wil, onze gevoelens. Zijn we vaak ergens anders dan bij onszelf: Daarom schreef die man terecht: “vandaag ga ik bij mezelf op bezoek.” en omdat we zo druk, zo jachtig, zo gericht op anderen, op van alles en nog wat, schreef hij er maar bij: “hopelijk vind ik mezelf thuis.” Het is niet zo gemakkelijk jezelf thuis te vinden en bij je thuis te blijven. Kun je leven met je zelf, wie je eigenlijk bent. Kun je leven met die beste kameraad, die je zelf bent, die heel je leven met je meegaat. Zo’n bezoek, zo’n ontdekking, zo’n thuiskomen, bij wie je werkelijk bent, zou je werkelijk goed doen.

Lopen en jagen wij niet, weken en maanden. Dat is de aansporing van Jesus: “Kom mee met mij naar ’n eenzame plek en kom tot je zelf, rust wat uit.” Als wij meer tot ons zelf komen en ons zelf thuis vinden, zullen wij ook God thuis vinden, want God is altijd thuis. Hij hoort de stem van ons gebed, Hij ziet de nood van ons hart. Je zult dan ontdekken, dat in het diepste van Uzelf Iemand is, die ons omhoog tilt, groot maakt, iemand, die boven dit leven van jachten en jagen, van angst en onrust, uitstijgt. Hij brengt rust tot in de kern van ons bestaan. We zullen hem meer en meer vinden in de natuur, die ons omgeeft, in de mensen, die wij ontmoeten , in ’t ritme van leven, in gebeurtenissen, die ons overkomen, in ’n gebed of viering, met enkelen of velen. Vakantie-tijd, thuis of elders, kan ons op ’n ander spoor zetten. Jesus zegt ons vandaag: “Rust ’n beetje uit, je hoeft niet alles te doen, je hoeft niet alles alleen te doen. Het leven en de tijd lossen zelf veel op. Maak je niet te druk en heb vertrouwen. Zorgen voor morgen komen altijd één dag te vroeg. God is er ook nog, en Hij draagt zorg voor U en mij. Heerlijk, dit te mogen verkondigen.

Credo

Voorbeden

Pr. De wereld heeft Jezus broodnodig. Bidden wij daarom vol vertrouwen:
img9
Lector: ( Margriet Hermans uit Gouda ) Voor de Kerk, dat zij haar geloof onophoudelijk voedt met het brood des levens, dat Jezus voor ons wil zijn.
Laat ons bidden en zingen...

Voor alle mensen, die honger hebben en het hoognodige moeten ontberen; dat zij Gods zorgende liefde mogen ervaren in de solidariteit van de christenen.
Laat ons bidden en zingen...

Voor hen die hongeren naar genegenheid en liefde, de diepste honger van elk mensenhart; voor arme mensen die veel geld hebben; dat zij liefde mogen ondervinden en delen.
Laat ons bidden en zingen...

Voor alle christenen; dat de viering van de eucharistie hen steeds weer mag oproepen tot oprechte liefde en broederlijk delen.
Laat ons bidden en zingen...

Voor onszelf, zoals wij hier nu samen zijn; dat wij leren evangelisch om te gaan met ons bezit en daadwerkelijk te delen met de armsten.
Laat ons bidden en zingen...

Voor degenen die gestorven zijn en van wie we de gedachtenis meedragen in ons hart. We bidden met name voor Cees Peters, diaken van het bisdom Rotterdam, regelmatig bezoeker van de Friezenkerk, gestorven te Minnertsga; eveneens voor een lieve vader, die is overleden.
Laat ons bidden en zingen...

Laten wij ook bidden voor broer André, die ernstig ziek is, dat God hem kracht moge geven.
Laat ons ook bidden voor Vincent van Ardenne, die vandaag zijn 36ste verjaardag viert. Dat God hem mag begeleiden op zijn verdere levenspad.
Laat ons bidden en zingen...

Pr. Want uw helpende nabijheid, Heer God, hebben wij broodnodig. Gij alleen kunt onze diepste honger verzadigen. Breek Gij voor ons het brood dat ons één maakt in de liefde en leven schenkt in eeuwigheid.
Amen

Eucharistische Dienst
img10
Offerande...
img11
Gebed over de Gaven...
img12
"Door Hem en met Hem..."
img13
Vredeswens
img14
Communie

Slot
img15
Heer onze God: elk van ons zoekt thuis te zijn, bij zichzelf, bij elkaar en bij U, die al ’n Herder voor ons bezorgd bent. Maak ons tot mensen, die goed doen op de plek, waar we leven en werken. Geef rust en stilte in onszelf, zodat wij Uw nabijheid ervaren: nu en alle dagen.
img16
Zegen en wegzending
img17
"Mijn schild ende betrouwen..."

Na de Viering
img18

img19

img20

img21

img22

img23

img24

img25

img26

img27

img28

img29

img30
Met dank voor de goede zorg aan Amelberga (l) en Dolly

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)