25ste Zondag door het jaar

Zondag 19 september 2010

"De oneerlijke rentmeester..."

Speelbal van de rijken

img0ROME (Redactie) 19 september 2010 - Vandaag in een bomvolle kerk een grote bijdrage uit België. Hoofdcelebrant Eerwaarde Heer Marc Messiaen (provinciaal proost van de boerenbond van het bisdom Brugge) bracht o.a. het Eligiuskoor uit Sint-Eloois-Winkel mee. Prachtige werken van Charles Gounod, Mozart, César Frank e.a. brachten zij ten gehore.
Je kan niet èn God èn alle mogelijke afgoden dienen, zegt Jezus vandaag. Wie alleen bezig is met geld en bezit, en op die manier de eigen toekomst wil veilig stellen, verliest het zicht op het koninkrijk van God. Jezus roept ons op om in het dagelijkse leven te werken aan échte toekomst, aan een leven, dat de tijd en de eeuwigheid aankan.

Vooraf

img1

Te gast vandaag in de Friezenkerk het Eligiuskoor uit België, o.l.v. André Porte.

img2

Begeleiding op het orgel was in handen van Andrea Panfili

img3

img4

Voor een tot de laatste plaats bezette kerk verzorgde Teresa Murkens de uitleg over de geschiedenisvan de Friezenkerk

img5

img6

De Viering

Hoofdcelebrant: E.H. Marc Messiaen
Koor: Eligiuskoor uit Sint-Eloois-Winkel (België)
Aanvang: 10:30u


Intrede

img7

img8

Intredezang: Locus iste, van Anton Bruckner "Locus iste a Deo factus est..."

Opening en begroeting

img9

Hoofdcelebrant Eerwaarde Heer Marc Messiaen (provinciaal proost van de boerenbond van het bisdom Brugge) begroet op deze zondag allereerst de groepen van Drietour-reizen, Willibrords-reizen en een groep Friese Scholieren uit Dokkum.
Tevens een warm welkom voor het Eligiuskoor uit België en de groep die met hem meegekomen is.

Openingswoord: Je kan niet èn God èn alle mogelijke afgoden dienen, zegt Jezus vandaag. Wie alleen bezig is met geld en bezit, en op die manier de eigen toekomst wil veilig stellen, verliest het zicht op het koninkrijk van God. Jezus roept ons op om in het dagelijkse leven te werken aan échte toekomst, aan een leven, dat de tijd en de eeuwigheid aankan. Laten wij ons klaarmaken om eucharistie te vieren. Richten wij ons tot de Heer Jezus, en vragen wij om ontferming.


Dienst van het Woord

img10

Eerste lezing: Amos 8, 4-7; Melissa Follet (België)

img11

Tussenzang: Ave Verum van W.A. Mozart “Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine..."

img12

Tweede lezing: Timoteus 2, 1-8; Ton Schneiders uit Leidschendam

Evangelie

img13

Alleluia uit Psalm 150. "Spreek Heer, Uw dienaar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven..."

img14

Lucas 16, 1-13; diaken Kees van Duin

Homilie

Speelbal van de rijken...

img14bIn de eerste lezing horen wij vandaag de profeet Amos te keer gaan tegen de rijken van zijn tijd, die knoeiden met maten en gewichten en die de graanprijs kunstmatig opdreven. De armen werden zo de speelbal van de rijken, aan wie zij zich vaak zelfs als slaaf moesten verkopen. Laten we niet te gauw zeggen, dat wij zoiets niet doen. Nee, laten wij ons liever in alle eerlijkheid afvragen of de harde kritiek van de profeet Amos ook niet, maar dan in moderne begrippen vertaald, van toepassing is op onze houding tegenover de armen van de Derde Wereld.
Mag ik U dat duidelijk maken door een vergelijking. In ons televisietijdperk is de wereld een dorp geworden, waar alle inwoners zowat alles van elkaar weten. Laten we eens veronderstellen, dat er in dat werelddorp precies 1000 mensen wonen. Als wij nu de werkelijke verhoudingen in dat werelddorp nagaan, dan treffen wij daar 300 mensen aan die tot de rijke westerse wereld behoren. Ze wonen in mooie huizen, die van alle comfort voorzien zijn; zij zien er goed doorvoed uit en gaan deftig gekleed.

Die andere 700 inwoners zijn mensen van de Derde Wereld. Zij wonen in hutten of krotten; de meesten zien er broodmager uit, sommigen als levende skeletten; zij lopen arm gekleed of zelfs in vodden. Elke week wordt er in dat werelddorp - laten we zeggen - 10.000 kilo afgeleverd aan levensmiddelen, drank, genotmiddelen, lectuur, kleding, cosmetica, meubilair, schoeisel, en wat we verder nodig hebben of menen nodig te hebben.
Die 300 welgestelde westerlingen komen dan het eerst aan de beurt; zij nemen - exact volgens huidige statistieken - 94% van al die goederen mee, dus 9.400 kilo. De 700 mensen van de Derde Wereld mogen daarna het overschot afhalen: 600 kilo, oftewel 6% van het totaal. Dit betekent dus dat ieder van ons, rijke westerlingen, per week ruim 30 kilo krijgt, terwijl de armen uit de Derde Wereld tevreden moeten zijn met ieder nog niet één kilo.
Maar die 700 armen zullen niet ten eeuwige dage lijdzaam blijven toezien, dat zij per hoofd nog niet het 30e deel krijgen van wat wij, rijke westerlingen, ons kunnen aanschaffen. Zij zullen niet voor zoete koek blijven slikken, dat dit nu eenmaal Gods wil is. Zij zullen desnoods met blote handen vechten om een rechtvaardig aandeel in de goederen van de wereld te bemachtigen. Dat vechten gebeurt trouwens al, gelukkig nog op betrekkelijk kleine schaal. Maar wij zitten in ons werelddorp op een kruitvat, dat elk moment kan ontploffen.

In de evangelielezing vertelt Jezus de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Die had het bezit van zijn werkgever verkwist; hij had ook nog geknoeid met de schuldbrieven van mensen, die bij zijn werkgever in het krijt stonden. Zo had hij hen omgekocht om hem te helpen als hij eenmaal ontslagen zou worden. Jezus keurt de handelwijze van die rentmeester natuurlijk niet goed. Maar Hij wijst er wel op, dat die rentmeester een creatief en vindingrijk man was. Want hij zag in, dat hij alleen maar zou kunnen overleven, als hij degenen, die hun schuld niet konden betalen, dus de armen, zou helpen.
En dat geldt ook voor ons. Zelfs uit gewoon welbegrepen mensenlijk eigenbelang, om te overleven, zullen wij het onze moeten bijdragen tot een eerlijke verdeling van de aardse goederen. Zo slim als die onrechtvaardige rentmeester was om zijn eigen hachje te redden, zo vindingrijk en creatief zouden wij moeten zijn in onze inzet voor het Godsrijk van gerechtigheid, liefde en solidariteit.

Juist nu de dreiging van een oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, tussen Oost en West, wat schijnt af te nemen, moeten wij zeker onze aandacht vestigen op de verhouding tussen het rijke noorden en het arme zuiden van ons werelddorp. Want vrede is onafscheidelijk verbonden met rechtvaardigheid, met een eerlijke verdeling van de aardse goederen. De rentmeester gebruikte de korte tijd, die hem gegeven werd, om zijn toekomst zeker te stellen. Ik denk, dat wij ook maar een korte tijd meer hebben, dat wij dan ook vlug en met inzicht moeten handelen. Wat zou de wereld anders worden, als we eens naar waarheid zouden kunnen zeggen: "De kinderen van het licht zijn in hun omgang met de problemen van deze wereld minstens even verstandig als de kinderen van deze wereld."

img15

Credo

img16

Voorbeden

Priester: Bidden we nu tot God voor de noden van de wereld en de Kerk:

Lector: Voor allen die leiding geven en verantwoordelijkheid dragen voor anderen: geef hen de Geest van helderheid om te kunnen zien, waar het echt op aan komt;
Laat ons bidden en zingen…

Voor allen, die zich inzetten in de internationale vredesbeweging, voor hen, die bemiddelen in de grote conflicten van onze wereld, voor wie meewerken aan dialoog en verzoening tussen mensen: geef hen moed wanneer de vrede veraf lijkt.
Laat ons bidden en zingen…

Voor ons die hier samen zijn: geef ons de kracht om ondubbelzinnig voor U te kiezen en Uw Zoon dag aan dag na te volgen.
Laat ons bidden en zingen…

Voor de zieken onder ons, in de parochiegemeenschap, in familie- en vriendenkring, met name voor Amelberga Duijf, dat zij gesterkt mogen worden door ons gebed, dat zij omringd worden door de liefde en zorg van hun dierbaren.
Laat ons bidden en zingen…

Bidden wij voor alle overledenen, vooral voor hen, die wij zo missen, maar ook voor hen, die door niemand worden gemist, dat ze zich allen geborgen mogen weten. Dat de doden de eeuwige rust mogen vinden. Bidden wij voor allen, die ons dierbaar zijn en die uit ons midden zijn heengegaan; in het bijzonder voor Roberto, Paola, Michele, Marilena, Stefania, Dolly van Mierlo, Dhr en Mevr Royan, Dhr Anbo Pillai, Dhr De Souza en voor Rose Bud, dat de Heer zich in zijn liefdevolle barmhartigheid over al onze gestorvenen mag ontfermen en hen mag opnemen in het eeuwig licht.
Laat ons bidden en zingen…

Een speciale misintentie is voor Melanie en Joep Dix.
Laat ons bidden en zingen…

Priester: Heer onze God, Gij schenkt ons Uw Zoon Jezus als gids en raadgever om de juiste keuzes te maken. Laat zijn Geest werkzaam zijn in ons. Geef dat wij U dienen, en U herkennen op onze levensweg, door Jezus Christus, onze Heer.

Eucharistische Dienst

img17

Offerande: Tijdens de offerande zong het koor de bekendste compositie van Panis Angelicus van César Franck uit 1872: "Panis angelicus fit panis hominum...

img18

Gebed over de Gaven

img19

Gebeden: door concelebrant pastoor Harrie Quadvlieg (Roermond)...

img20

... en Eerwaarde Heer Vic Nijs, Leuven, (België)

img21

"Door Hem en met Hem..."

img22

Onze Vader..."

img23

img24

img25

Vredeswens

Communie

img26

img27

Communie: Orgelmuziek en O Salutaris Hostias van Charles Gounod:
"O salutaris Hostia, Quae caeli pandis ostium..."


Slot

img28

Dankwoord door diaken Kees van Duin

img29

Pelgrims

img31

Ook vandaag weer twee pelgrims extra in het zonnetje.

img32

Het echtpaar Lief en Eddy Slegers-Keersmaekers uit Dessel in België, kwamen per fiets naar Rome. Uit handen van diaken Kees van Duin kregen zij een oorkonde.

img33

Zending en zegen: Broeders en zusters, we worden van hieruit gezonden naar onze taken en onze thuis. Jezus vraagt ons te kiezen. Je kan maar één doel hebben in je leven. Moge God ons levensdoel zijn.

img34

Na de zegen werd naast het gebruikelijke 'Mijn schild en de betrouwe' ook het Friese volkslied gezongen. Tot slot bracht het koor Benedicamus Domino van Frans Joseph Krafft ten gehoren.

img35

Na de Viering

img36

img37

img38

img39

img40

img41

img42

img43

img44

img45

Na afloop meldde zich nog een paar fietsers, Annie en George van Lieshout uit Hekendorp (Utrecht). Ook deze pelgrims kregen uit handen van diaken Kees een oorkonde.

img46

img47

img48

img49

img50

img51

Als vanouds, Antonio verzorgde de winkel...

img52

en Henrica (l) en Yvonne de heerlijke koffie

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)