23ste Zondag door het jaar

Zondag 5 september 2010

"Beroep op ons vermogen ..."

niet je verstand aan de kant zetten...

img0ROME (Redactie) 5 september 2010 - De laatste zondagen trekken we, als het ware, samen met Jezus, in het evangelie volgens Lucas, op naar Jeruzalem. En tijdens die lange tocht probeert Hij zijn leerlingen - en ons eveneens -duidelijk te maken wat hij verwacht van een ware volgeling. Afgelopen zondag stonden we stil bij de nederigheid en edelmoedigheid die onontbeerlijk zijn in het leven van hen die voor Hem kiezen. Vandaag doet hij een beroep op ons vermogen om overal rekening mee te houden. Geloven in Hem is niet je verstand aan de kant zetten, maat het juist gebruiken en bewust voor Hem kiezen.

Vooraf

img1

img2

Uitleg geschiedenis: René van Hees

img3

De Viering

Hoofdcelebrant: pater Mattieu Bronnenberg c.r.
Aanvang: 10:30 uur


Intrede

img4

Intredezang: "U, Heer zij lof gebracht..."

Opening en begroeting

img5

De laatste zondagen trekken we, als het ware, samen met Jezus, in het evangelie volgens Lucas, op naar Jeruzalem. En tijdens die lange tocht probeert Hij zijn leerlingen - en ons eveneens -duidelijk te maken wat hij verwacht van een ware volgeling. Afgelopen zondag stonden we stil bij de nederigheid en edelmoedigheid die onontbeerlijk zijn in het leven van hen die voor Hem kiezen. Vandaag doet hij een beroep op ons vermogen om overal rekening mee te houden. Geloven in Hem is niet je verstand aan de kant zetten, maat het juist gebruiken en bewust voor Hem kiezen.
Om de vele keren dat we echter niet met twee benen op de grond stonden en ons gemakkelijk lieten meesleuren door de verlokkingen van deze tijd, om ons gebrek aan moed duidelijke keuzes te maken in ons bestaan,en om de vele keren dat we wegen insloegen die ons van Hem afleidden, vragen we nu, aan het begin van deze H. Eucharistieviering, nederig om vergeving...


Dienst van het Woord

img6

Eerste lezing: Wijsheid 9,13-19; Zr. Cunera

img7

Tussenzang: Psalm 90 I; “Gij doet mensen tot stof vergaan..."

img8

Tweede lezing: Fil. 9b-10.12-17; Jan van den Noort uit Enschede

Evangelie

img9

Lucas 14, 25-33; diaken Frater Gabriël Goossens, Norbertijn, o.praem.
(abdij Tongerlo België)


Homilie

img9bEen aantal jaren geleden hadden we op de Nederlandse TV een vakantieprogramma met een opvallend onderdeel. Door een reporter werd aan mensen op vakantie gevraagd om op een kaart aan te geven waar ze zich bevonden. Als die beelden van toen de gemiddelde kennis van aardrijkskunde van Nederlanders moet aangeven dan is het er wel erg treurig mee gesteld. Ibiza zou ergens in het Alpengebergte liggen en Benidorm aan de Sri Lankaanse kust.
Niet weten waar we ons bevinden ... gedesoriënteerd en zonder duidelijke bakens waar we ons bestaan op kunnen afstemmen ... dat is de situatie van menigeen in onze tijd. Wellicht de situatie van de mens in alle tijden, als je koning Salomon in de eerste lezing van vandaag wilt geloven: "De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen." (Sap. 9,14). Met grote dankbaarheid voegt hij er onmiddellijk aan toe: "Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft, en uw heilige Geest niet van boven zendt?" (v. 17).
De boodschap is overduidelijk: niet doelloos door het leven trekken of bij de pakken blijven zitten, maar de gave die je is gegeven - de wijsheid - ontplooien en benutten.

OK! Dit is duidelijk: mouwen opstropen en aan de slag! Trouwens ik ben er zeker van dat U hier allang mee bezig bent.

Maar dan kom je vandaag in de kerk en zie je Jezus die zich naar je toedraait en zegt: “Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn." (Lc. 14, 26). Ja, U hoorde het goed, hij gebruikte het woord 'haten' ... Jezus wil dat ik ga haten ... ??? Hij kan ons dan misschien wel een extra portie wijsheid hebben geschonken, maar dat krijgt Hij er bij ons toch niet in ... En wederom weten niet waar we ons bevinden ...

Even terug naar het begin van deze H. Mis. Ik merkte op dat we de laatste zondagen luisteren naar het onderricht van Jezus aan zijn leerlingen en aan de menigte op weg naar Jeruzalem. Hij heeft het steeds over de eisen er worden gesteld aan iemand die Hem wil volgen.
De fout die we soms maken - en die ons helemaal desoriënteert - is dat we bij het lezen (of beluisteren) van het Woord Gods blijven steken in een enkel woord of zin. "Diegenen die je lief hebt haten" is zo'n zin. Keihard, verontrustend ... past helemaal niet binnen ons taalgebruik.
In een meesterwerk van de toneelschrijver Paul Claudel ("Het satijnen muiltje" - 1929) worstelt de hoofdrolspeelster met dezelfde vraag. Ze is smoorverliefd op een jonge man, maar is tevens erg bezig met haar geloof af te stemmen op wat ze in de bijbel leest. Vol verbazing zegt ze op een gegeven moment: "Is liefde tussen Gods schepselen dan toch toegestaan? Hoe is het mogelijk: is God dan niet afgunstig?". Waarop haar engelbewaarder antwoordt: "Hoe kan God nu jaloers of afgunstig zijn op wat Hij zelf heeft geschapen?" (Deel III, scene 8). Ineens dringt het tot haar door dat God heel anders redeneert dan zij. Er een heel andere logica op na houdt dan de mens.
Om de woorden van Christus in het evangelie van vandaag ten volle te begrijpen moet dat het uitgangspunt zijn. Niet onze redenering, maar zijn goddelijke logica!
Christus kan provocerend en uitdagend overkomen, maar Hij spreekt zich nooit tegen. Daarentegen laten wij ons vaak beetnemen door onze eigen kortzichtige ideeën. We menen het begrepen te hebben en kijken niet meer verder. Zoals in dit geval.
Het woord 'haten' komt verkeerd bij ons over, wekt innerlijk verzet.
Jammer, want als je deze opvallende uitspraak, alvorens te oordelen, even plaatst naast datgene Jezus enkele bladzijden eerder in dat evangelie zegt, dan zou je eerder geneigd zijn de uitleg langs een andere weg te zoeken.
Aan iemand die vraagt welk het grootste gebod is in de Wet antwoordt Jezus: "U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." (Lc. 10, 28). Hier is dus geen sprake van rivaliteit tussen de liefde tot God en de liefde tot je naaste... alle stukjes van de puzzel vallen in dit antwoord van Jezus precies op hun plaats. Dat zou een belletje moeten doen rinkelen ... wat ontgaat me?

Keer je dan terug naar het evangelie van vandaag en lees je het helemaal aandachtig door -zonder te blijven steken in de eerste regel -, ontdek je dat Jezus het over iets anders heeft. In feite is hij bezig, op een provocerende wijze, zijn publiek er van bewust te maken dat treden in zijn voetsporen geen vrijblijvende en kosteloze zaak is. In krasse bewoording nodigt Hij uit om alvorens een stap te zetten, even na te denken. Waar ben ik nu mee bezig? Is dit wat ik werkelijk wil? En heb ik er dat voor over?
"Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?" (Lc. 14, 28).
"Of welke koning zal (...) niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?" (v. 31).

Bereken is waarderen. Waarde toekennen. Een kille bedoeling. En al bestond die term in de tijd van Jezus nog niet, hij had wel door dat mensen geneigd zijn om er zoveel mogelijk een "creatieve boekhouding" op na te houden.
Daarom om alle onduidelijkheid weg te nemen voegt hij er aan toe: "Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.” (v. 33).

Met andere woorden: Christus vraagt je niet alleen om hem te volgen met twee benen op de grond - alles in je berekening mee te nemen - maar bovenal onthechting!
Inzien en accepteren dat niets je eigen bezit is. Noch je vader, moeder, vrouw, je kinderen, broers, zusters en zelfs niet eens je leven ...
En dus leven - en liefhebben - in het besef dat alles God toebehoort ... leven met de kenmerkende en vreugdevolle wijsheid van de hen die Christus volgen: ze weten precies op de landkaart van Gods heilsplan aan te geven waar ze zich bevinden, waar ze mee bezig zijn en waar dit alles naar toe leidt.
Heer, schenk ons wijsheid en moed!
Amen.

img10

Credo

img11

Voorbeden

Priester: Vader in de hemel, wij zijn hier samengekomen om in de naam van Jezus te bidden. Eensgezind vragen wij U nu:

img12

Lector: voor alle mensen in de wereld die de nood voelen aan goddelijke kracht en wijsheid, dat zij gesterkt mogen worden door de heilige Geest;
Laat ons bidden en zingen…

bidden wij om luisterbereidheid voor ons allemaal, dat we ons niet opsluiten in zelfgenoegzaamheid, maar openstaan voor het mysterie van de liefde dat God ons in Christus wil openbaren;
Laat ons bidden en zingen…

voor alle mensen die dagelijks een zwaar kruis te dragen hebben, wiens situatie menselijk gezien uitzichtloos is geworden, dat zij Christus blijven volgen zonder bitter of moedeloos te worden;
Laat ons bidden en zingen…

voor allen die in hun geloof ontgoocheld zijn en geen zin meer zien in het kerkelijk leven, dat zij door Gods Geest verlicht en versterkt mogen worden;
Laat ons bidden en zingen…

voor de zieken onder ons, in de parochiegemeenschap, in familie- en vriendenkring: met name voor Amelberga Duijf, dat zij gesterkt mogen worden door ons gebed, dat zij omringd worden door de liefde en zorg van hun dierbaren;
Laat ons bidden en zingen…

bidden we voor alle overledenen, vooral voor hen die wij zo missen, maar ook voor hen die door niemand worden gemist, dat ze zich allen geborgen mogen weten. Bidden we ook voor de talloze slachtoffers van de overstromingen in Pakistan en calamiteiten elders in de wereld: dat zij geholpen worden. Dat de doden de eeuwige rust mogen vinden. Bidden we voor allen die ons dierbaar zijn en die uit ons midden zijn heengegaan: in het bijzonder voor Roberto, Paola, Michele, Marilena, Stefania, Dolly van Mierlo en Jan Kiesling, dat de Heer zich in zijn liefdevolle barmhartigheid over al onze gestorvenen mag ontfermen en hen mag opnemen in het eeuwig licht;
Laat ons bidden en zingen…

Priester: God, Vader in de hemel, U danken wij voor alle gaven, voor elk woord, maar bovenal danken wij U voor Jezus, onze Heer, Uw Zoon, die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eucharistische Dienst

img13

Offerande

img14

Gebed over de Gaven

img15

"Door Hem en met Hem..."

img16

"Onze Vader..."

img17

Vredeswens

img18


Communie

img19

img20

img21

Communiezang: "Ubi caritas et amor..."

img22

Slot

img23

Slotgebed

Pelgrims

img24

Dankwoord en mededelingen door diaken Kees van Duin..

img25

...en tevens uitreiking van de oorkondes aan de pelgrims, echtpaar Nico en Heily van de Akker uit Boskoop (Z.Hld) en mevrouw Evelien Deurnink uit Emmen (Drenthe)

img26

Pelgrimszegen

img27

Zending en zegen:

img28

"Mijn schild ende betrouwe..."

Na de Viering

img29

img30

img31

img32

img33

img34

img35

img36

img37

img38

img39

img40

Na afloop was diaken Kees van Duin nog druk bezet, er meldde zich nog een groep wandelaars uit Friesland. Deze pelgrims kwamen te voet naar Rome.

img41

De pelgrims uit Friesland met oorkonde

img42

Antonio verzorgde vandaag de winkel...

img43

... en Annemieke de koffie

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)