Zondag 13 mei - Zesde Zondag van Pasen

Friezenkerk 13-5-2012Rome 13 mei 2012 - 6de Zondag van Pasen

Het is in Rome een stralende dag. Op de Viale dei Fori Inperiali zijn overal kinderspelen. Toch trekt over diezelfde weg de ‘Mars voor het leven’: duizenden mensen protesteren tegen abortus.
Ook deze zondag weten vele Romebezoekers de Friezenkerk te vinden. Voorafgaand aan de Eucharistie wordt aandachtig geluisterd naar de geschiedenis van de kerk, verteld door Mevr. Murkens. Zomaar acht zangers komen de voorzang versterken: een luxe die er niet vaak is!


bluebar

Banner-viering
Vooraf: 10:00 uur

Teresa Murkens

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "


Door Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . . . .Viering
- aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk
Diaken: Theo Reuling uit Didam (Gld)
Acoliet: Antonio Schras
Organist: Mattijs Vijverberg
Zangers: Ton van Zutphen en Zr Jeanine van Ooteghem Rome
Gezinus de Lange uit Hoogeveen (Dr) en
7 zangers uit de groep van diaken Theo Reuling uit Didam(Gld) t.w. Piet van Marrewijk, Peter Schepers, Tom Huijbers,
Tonnie Buiting, Lies Schepers, Liesbeth Cornelissen, Ans Verwaay

Intrede
img2

Intredezang:
img3
Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer:
Ik noem u thans geen dienaars meer:
want 'k heb u alles toevertrouwd,
wat Mij de Vader heeft ontvouwd.

Zoals de Vader mij eens zond,
zo zend ik u de wereld rond.
Gaat heen en zaait Gods heilig woord,
dat elk de blijde boodschap hoort.

De Geest heb Ik u toevertrouwd,
de Sterke die u staande houdt,
die altijd in uw harte woont
en u de volle waarheid toont.

Gij die gelovig met Mij gaat
de weg van 't graan, van 't stervend zaad,
gij zult met Mij zijn waar Ik woon
en zet'len op de rechterstroon.

O Herder, blijf uw volk nabij,
en vol van vreugde zingen wij:
geprezen zij in eeuwigheid
de Heilige Drievuldigheid.

Welkom
img4
Genade en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
zij met u allen.

Van harte heet ik u allen welkom in deze Eucharistieviering op deze zesde zondag van Pasen, u die van dichtbij komt, u die van verre komt. Een bijzonder welkom voor wie in groepsverband gekomen is. Dat zijn twee groepen met de reisorganisatie Drietour.
Een van deze twee groepen staat onder leiding van diaken
Theo Reuling, die assistentie verleent op het altaar. Het betreft de Gabriëlparochie uit de Liemers: Didam en ’s Heerenberg. Verder een groep met reisorganisatie De Jong Intratours.
Op deze zondag staat de liefde centraal, waartoe Jezus zijn leerlingen oproept bij het laatste avondmaal. De vraag was indertijd of die liefde zich moest beperken tot de eigen volksgenoten, het volk van Israël alleen, of dat ook andere volkeren, de niet-joden in het liefdesverbond tussen God en mensen betrokken moesten worden.
Het was de H. Geest, die de weg aanwees en duidelijk maakte wat moest gebeuren.

We moeten bekennen dat we zondige mensen zijn. Laten we beginnen met aan het begin van de Viering een gebed om vergeving te bidden om zo met een gezuiverd hart voor God te staan en deze Eucharistie goed te vieren.
 
Kyrie

img5
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img6

Eerste lezing:
(Klik hier) Uit de Handelingen der Apostelen 10,25-26.34-35.44-48
img7
Lector:Willibrord Kluitman uit Beek-Montferland (Gld)

img30
Tussenzang: Psalm 98

Refrein:
Alle einden der aarde aanschouwen
het heil van Hem, onze God

Zingt voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,
overwinning zijn heilige arm. Refrein:

De Heer openbaarde zijn heil;
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld
zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw,
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig. Refrein:

Juich, aarde alom, voor de Heer,
juich aarde alom, voor de heer,
zet de zang in, speelt op de snaren,
juich, aarde alom, voor de Heer. Refrein:

Tweede lezing:(Klik hier) Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 4,7-10
img9
Lectrice:Maria Reijers uit Beek-Montferland (Gld)

Alleluia
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Als iemand Mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en Wij zullen tot hem komen. Refrein:

img10
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Evangelie:(Klik hier) Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,9-17
img11
Evangelie-acclamatie
Voorzang: Een lamp voor mijn voet is uw woord,
een helder licht op mijn pad.
Allen: Halleluja.

Overdenking
(Klik voor de volledige tekst van de overdenking op foto)

img012Zalig Pinksteren!! …………Ik hoor u al denken: wat is dat nu? Pinksteren is toch pas over twee weken? Toch kunnen we met recht, naar aanleiding van hetgeen we hoorden in de eerste lezing van deze zondag, elkaar vandaag al een Zalig Pinksteren toewensen. Immers, Pinksteren wijst op: doorbraak. De Heilige Geest breekt door en komt neer over de apostelen en hun leerlingen. De verlamming waarin zij gevangen zaten werd opgeheven. Ze trokken er op uit ter prediking. Maar de doorbraak van Pinksteren had nog zijn beperkingen. Immers, het betrof nog enkel mensen van het volk van Israël. Zelfs wanneer Petrus in zijn redevoering aanhaalt: ‘Het zal geschieden in de laatste dagen, dat Ik mijn geest zal uitstorten over alle mensen: uw zonen en dochters zullen profeteren, jonge mannen visioenen zien, ouderen droomgezichten ontvangen, over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die laatste dagen mijn geest uitstorten’, dan bedoelt hij zijn volksgenoten, medeburgers van zijn eigen joodse stam, wel verspreid wonend onder alle volkeren van de wereld, maar toch van joodse origine. Vanwege de spijswetten en de religieuze wetten bleef er een barrière liggen tussen hen en de andere bewoners der aarde, een muur die niet overschreden mocht worden. Daar hielden de eerste verkondigers zich dan ook strikt aan. De apostelen zouden het nooit gewaagd hebben die muur te overschrijden. Dat zou niet bij hen zijn opgekomen. Daarvoor hadden ze teveel eerbied voor de gebruiken van hun vaderen, zoals in de Thora en de Geschriften stonden opgetekend. Trouwens had Jezus zelf niet gezegd: zolang hemel en aarde bestaan, zal er geen jota of stip van de wet worden opgeheven, voordat dit alles is geschied?


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechter hand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Eucharistie

Voorbeden: Lectrice: Marja van Marrewijk uit Monster (Z-Hld)
img16
Priester: We willen een ogenblik met hart en ziel bij God zijn
en Hem vragen om waarachtige liefde.
Marja van Marrewijk uit Monster (Z-Hld)

L. De Geest waait waar Hij wil,
muren worden geslecht, grenzen doorbroken:
vragen we God ons de echte liefde te leren,
die meer is dan een welwillende houding
tegenover geestverwanten;
die ons ook mensen leert liefhebben,
die anders zijn dan wij.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Vragen we God ons te helpen af te zien
van eigenbelang en groepsbelang;
dat we niemand of niets forceren,
dat we leren te wachten op elkaar.
Vragen we te kunnen onderscheiden, wanneer de Geest ook daar doorbreekt,
waar we het niet verwachten.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Bidden we voor hen die uitgesloten zijn en in de
marge van de maatschappij leven,
dat zij in de christelijke gemeenschappen een
plaats van verwelkoming en broederlijkheid vinden.
Vragen we ook dat zieke en hulpbehoevende mensen
zich gedragen weten door de liefde van God
en de zorg en liefde van de gemeenschap
waartoe zij behoren
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. Bidden we voor Mgr. Muskens, die op 17 mei
zijn 50-jarig priesterfeest viert. Dankbaar voor wat hij betekende
voor de Friezenkerk bevelen we hem bij God aan
en vragen om zegen en kracht
nu de jaren voor hem beginnen te tellen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

L. We bidden voor hen die gestorven zijn:
Ger Werkman uit Duivendrecht, die als buschauffeur
vele reizigers naar Rome bracht en die na een periode
van ziekte onlangs is overleden.
Eveneens voor James Kearney en
Georges Crawford onze geliefde en humoristische zwager,
die enkele jaren terug overleden zijn
en die we in deze dagen gedenken.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN

Priester: Vader, Gij belooft ons het geluk als we elkaar liefhebben.
Geef ons de kracht om in eenheid met de Kerk van alle plaatsen en tijden,
geleid door de Geest, uw wegen te gaan,
door Christus onze Heer. Amen.

Collecte
img29

Offerande
Offerandezang
Refrein: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht:
laat ons juichen blij zijn in Hem!
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft,
en van harte goed zijn met elkaar. Refrein:

Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst!
Geen wrok meer, geen onenigheid,
moge Christus in ons midden zijn!
Refrein:

O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid
met uw heilige die bij U zijn!
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
en duren tot in eeuwigheid! Refrein:

img19

img20

img21
Door Hem en met Hem en in Hem . . . .

Onze Vader
Vredewens
img23

img24

Communie
Communiezang:
Gij zijt voorbij gegaan,

Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Mededelingen
img27
Wegzending en Zegen

img28
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij o God, mijn Heer;
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
Die mij mijn hart doorwond


Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Marco Montepilli uit Narni (Umbria)
In 't Winkeltje: Antonio Schras Rome

img36

img33

img38

img31

img34

img37

img40

vriendworden

Genade en vrede van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus

zij met u allen.

 

Van harte heet ik u allen welkom in deze Eucharistieviering op deze zesde zondag van Pasen, u die van dichtbij komt, u die van verre komt. Een bijzonder welkom voor wie in groepsverband gekomen is. Dat zijn twee groepen met de reisorganisatie

Drietour. Een van deze twee groepen staat onder leiding van diaken

Theo Reuling, die assistentie verleent op het altaar. Het betreft de Gabriëlparochie uit de Liemers: Didam en ’s Heerenberg. Verder een groep met reisorganisatie De Jong Intratours.

Op deze zondag staat de liefde centraal, waartoe Jezus zijn leerlingen oproept bij het laatste avondmaal. De vraag was indertijd of die liefde zich moest beperken tot de eigen volksgenoten, het volk van Israël alleen, of dat ook andere volkeren, de niet-joden in het liefdesverbond tussen God en mensen betrokken moesten worden.

Het was de H. Geest, die de weg aanwees en duidelijk maakte wat moest gebeuren.

 

We moeten bekennen dat we zondige mensen zijn. Laten we beginnen met aan het begin van de Viering een gebed om vergeving te bidden om zo met een gezuiverd hart voor God te staan en deze Eucharistie goed te vieren.

 

vriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)