Zondag 27 mei - Pinksteren

voorpaginaRome 27 mei 2012 - Pinksteren

De Pinksterboodschap van paus Benedictus heeft dit jaar een ernstige ondertoon. Zo spreekt hij over de kerk als huis, gebouwd op de rots: bij storm wankelt het wel, maar houdt toch stand. De verwijzing is duidelijk.

Uitgangspunt van Pinksterverkondiging in de Friezenkerk is de openingsantifoon: ‘De liefde van God is in onze harten uitgestort door middel van de Heilige Geest’ (Rom. 5,5).

De vijftig dagen na Pasen zijn voltooid. Paaskaars en doopwaterbekken stonden al die tijd vlak naast het altaar. Nu worden ze verplaatst. De ‘gewone tijd van het jaar’ gaat komen.

bluebar

Banner-viering
Vooraf: 10:00 uur

img002Historische uitleg over
" de Friezenkerk "


Door René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . . . .img3
Voor de viering oefenen zangers en organist nog even gezamenlijk.....

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Mathieu Bronnenberg C.R.
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acolieten: Antonio Schras
Organist: Brian-Daniel Lafrenière
Zangers: Ton van Zutphen,Bernard Stolte, Zr Jeanine van Ooteghem en Pater Tiemen Brouwer, rector Friezenkerk


Intrede
img5
Intredezang:


Welkom

img6

Voorwoord:

"…wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”
In de Heilige Geest zoekt God ons op daar waar wij zijn,
en Hij doet dat met de blijde boodschap van Pasen.
God de Geest komt met een boodschap, want Hij is een spreker.
Handelingen 2- de eerste lezing van vandaag - is vol van taal en spreken,
van verkondiging en oproepen.
"dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore!"
zal Petrus even later er aan toevoegen.
Met andere woorden, de tijd van zwijgen is voorbij.
Gods grote daden moeten doorklinken …
Laten we deze plechtigheid vandaag beginnen
met God om vergeving vragen voor de talloze keren
dat wij gezwegen hebben …
in onze eigen omgeving niet hebben durven getuigen van Gods grootheid …
verzuimd hebben deze wereld te begeesteren met Zijn Liefde.

Schuldbelijdenis – Kyrie

img7

Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img8


Eerste lezing: (Klik hier) Uit de Handelingen der Apostelen 2,1-11
img9
Lector eerste lezing: Erik Borgman uit Utrecht

Psalm tussen de lezingen: Pinksterhymne

Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

img10

Tweede lezing: (Klik hier) Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 12, 3b-7. 12-13
img11
Lector tweede lezing: Wim Beurskens uit Tegelen (Lb)

Alleluia
img13
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Evangelie:(Klik hier) Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20, 19-23
img14

Evangelie-acclamatie

Preek(Klik voor de volledige tekst van de preek op foto)

img015U bent ze ongetwijfeld tegengekomen hier in Rome.
In deze tijd van economische crisis zijn ze te vinden niet alleen op de trappen van kerken.
Inmiddels ontmoet U ze overal.
Ik heb het over bedelaars.
Medemensen die de hand ophouden en smeken om een aalmoes.
Een ontelbare menigte loopt aan hen voorbij … zonder ze te zien … onverschillig. Slecht een enkeling, bewogen door wie weet welke reden, haalt achteloos een achtergebleven munt uit een broekzak …
Het beeld van de ene die vraagt, smeekt …
en de menigte die zich niet of nauwelijks laat raken door zijn nood …

img16


Geloofsbelijdenis

img17

Voorbeden

img19
door Ton van Zutphen

Voorbeden:

Bidden wij tot de Heer,
die Zijn liefde in onze harten uitstort door de heilige Geest.

1. Heer, wij bidden U voor de Kerk, dat zij ook in onze moeilijke tijd
vreugdevol en enthousiast moge blijven getuigen
van de verrijzenis van onze Heer.
Dat ook door onze inzet het aanschijn der aarde
steeds meer moge gelijke op Uw Koninkrijk.
Laat ons bidden.

2. Heer, wij bidden U voor de velen
die hun hoop in de toekomst verloren hebben.
Schenk brood aan wie honger hebben.
Schenk verlangen naar gerechtigheid
aan wie in overdaad leven
en maak ons oprecht bezorgd om elkanders geluk.
Laat ons bidden.

3. Heer, wees licht voor wie leven in duisternis.
Geef hoop aan wie rouwen.
Wijs de veilige weg aan wie leven op een dwaalspoor.
Maak ons tot mensen die het leven met elkaar delen.
Laat ons bidden.

4. Heer, wij bidden voor diegenen die een geloofscrisis doormaken
en voor hen wiens leven bedolven is geraakt onder twijfels en vragen,
dat zij van ons een woord van vertroosting mogen horen
of een gebaar ervaren
dat de weg vrijmaakt naar het evangelie van Christus.
Laat ons bidden.

5. Bidden we voor hen die machteloos staan
tegenover oorlog en geweld, met name in Syrië,
tegenover ziekte en verdriet,
bidden we voor hen die zwaar getroffen worden door de economische crisis,
voor hen die de vorige week getroffen zijn door de aardbeving in Reggio Emilia,
dat hun vertrouwen in Uw barmhartigheid en liefde nooit zal wankelen,
Laat ons bidden.

Pr. Heer onze God,
Schenk ons een ruime Geest, dat wij kunnen leven,
een nederige Geest, dat wij kunnen zien,
een liefdevolle Geest, dat wij kunnen dienen,
een gelovige Geest, dat wij kunnen bidden,
door Christus onze Heer.
Laat ons bidden.

Bidden we ook voor Kees van Gruting,
een broer van een lid van onze parochie,
die twee weken geleden plotseling is overleden.
Moge de Heer zich over hem ontfermen.

LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN.

Collecte

img30


Offerande

Offerandezang

img22

Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed

Consecratie

Acclamatie-Consecratie

Onze Vader

img24

Vredewens

img25

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Communie
Communiezang:
Mededelingen

Wegzending en Zegen

img27

img29
"Mijn schild ende betrouwen"

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Liesbeth Tavanti en Loes van Velzen
In 't Winkeltje: Natalie van Harn

img32

img33

img34

img35

img36

img37

img38

img39

img40

vriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)