Gegevens voor de ANBI-Status 2018

ANBI INFORMATIE
Fiscaalnummer:        8169.63.393

Beleidsplan 2018 Friezenkerk
De Friezenkerk is een Nederlandse katholieke parochie, maar geen gewone katholieke parochie. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de kerk van de Friezenkerk met name een pelgrimskerk is voor Nederlanders die Rome bezoeken. Een groot aantal kerkgangers komt als toerist of pelgrim uit Nederland of van elders om de kerk van de Friezen, genoemd naar de H.H. Michael en Magnus te bezoeken. De Romeinse kerkgangers vinden in de kerk voor zichzelf een geestelijk huis, maar daarnaast zien zij het als hun taak om de gasten en pelgrims van verre welkom te hezen op deze unieke Nederlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij de St Pieter en hun wegwijs te maken. Deze bijzondere vorm van kerk zijn vraagt om aangepaste activiteiten. Vanwege de aparte structuur spreken we, naast de naam Friezenkerk, over het Willibrordcentrum als entiteit die de verschillende activiteiten omvat.
Het hart van de activiteiten wordt gevormd door de wekelijke Eucharistieviering om 10.30 uur. Rector en diaken verzorgen voor groepen in de kerk een Eucharistie en/of een andersoortige diensten. Er is een winkeltje met ansichten, informatiemateriaal, boeken over de kerk, brochures over de Zalige Titus Brandsma etc.
De Stichting Willibrord Centrum, die de Friezenkerk beheert, stelt zich ten doel in de kerk en de daarbij behorende ruimten gelegenheid te bieden voor eucharistievieringen in de Nederlandse taal; gebedsvieringen en bezinningsbijeenkomsten, met name zodanige vieringen en bijeenkomsten met een oecumenisch karakter; ontmoetingen van- en voorlichting aan Nederlanders en Nederlandstaligen, van welke levensovertuiging ook, die in Rome woonachtig zijn, dan wel Rome als pelgrims, als toerist of anderszins bezoeken; ontmoetingen van Nederlanders van de Wereldkerk, zowel uit de centrale kerkleiding als uit andere kerkprovincies; het geven van voorlichting aan wie geïnteresseerd is in de Nederlandse en Nederlandstalige geloofsgemeenschap.
De Friezenkerk staat onder de inspirerende leiding van Bisschop Antoon Hurkmans. De kerk wordt gedragen door een kleine groep van vrijwilligers. De geldmiddelen bestaan uit donaties, met name via de wekelijkse collectes, subsidies van bijvoorbeeld de provincie Friesland en andere baten. Een bijzondere relatie bestaat met de Stichting Vrienden van de kerk der Friezen. Deze stichting heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor het draaiende houden van de kerk, het onderhoud en de exploitatie van de ruimten en verzorgen van voorlichting in Nederland. Mede dankzij deze ondersteuning heeft een succesvolle restauratie van de kerk kunnen plaatsvinden. Ook de komende jaren blijft deze inzet van groot belang voor de kerk.
Het bestuur van de Kerk der Friezen bestaat sinds 1 januari 2018 bestaat uit Mgr Anton Hurkmans (voorzitter), Kees van Duin (Diaken), Hans Hoogeveen (penningmeester), Lidy Peters en zuster Elly van Dijk.

Voor 2018 stellen het pastoraal team en het bestuur van de Friezenkerk zich ten doel om:
- op de zondagen en kerkelijke feestdagen een gezongen eucharistieviering te garanderen, geleid hetzij door de rector, hetzij door Nederlandse priesters in Rome of uit Nederland;
- beschikbaar te zijn voor de uitzending van één of meerdere zondagse eucharistievieringen door de Nederlandse televisie;
- ook de andere sacramenten en kerkelijke riten aan te bieden aan Nederlanders in Rome of aan mensen uit Nederland die om goede redenen daarvan in Rome gebruik zouden willen maken (doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis); daarnaast ook voor catechese aan kinderen en volwassenen zorg te dragen;
- pastorale zorg behartigen voor mensen die zich met de kerk verbonden voelen en vanwege ziekte of om andere redenen extra zorg nodig hebben;
- drie maal per jaar een oecumenische dienst aan te bieden, mede geleid door protestantse pastores uit Nederland;
- een geregeld cultureel aanbod te verzorgen (concerten, tentoonstellingen, lezingen) dat in de kerkelijke context past;
- de kerk viermaal per week (op woensdag en zaterdag ’s morgens; op dinsdag en vrijdag ’s middags) open te stellen voor pelgrims, toeristen en andere belangstellenden;
- Nederlandse pelgrims die te voet of met de fiets naar Rome zijn gekomen te verwelkomen, incluis de uitreiking van een pelgrimscertificaat;
- in het algemeen vraagbaak voor Kerk en geloof te zijn voor Nederlandse pelgrims en voor Nederlandse gelovigen in Rome;
- de verzorging van de site www.friezenkerk.nl in samenwerking met de site www.vriendenvandefriezenkerk.nl.

Het beloningsbeleid
De kerk wordt geheel gedragen door een kleine groep van vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers krijgt een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten. De navolgende jaarrekeningen over het jaar 2016 en 2017 met korte toelichtingen voldoen aan de ANBI-normen; de boekhouding is onderworpen aan een audit en voorzien van een goedkeurende verklaring"

Jaarrekening 2016
 
Toelichting Jaarrekening 2016
Het jaar 2016 is met een klein batig salso van € 460. De baten komen met name uit de collectes, bijdragen van de provincie Friesland en Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. De inkomsten uit collectes zijn in 2016 licht gestegen. Ook de restauratiegiften zijn gestegen, die van groot belang zijn voor de verdere voltooiing van de restauratie en het voortdurende onderhoud van de kerk. Als gevolg van de restauratie van de Kerk is ook de waarde van het kerkgebouw gestegen. Dat heeft geleid tot een verhoging van de verzekeringen en daaraan gerelateerde verzekeringspremies. De baten uit de verkoop winkel waren duidelijk lager dan in 2015.

Jaarrekening 2017

Toelichting Jaarrekening 2017
Het jaar 2017 is in financieel opzicht positief afgesloten. Er is een positief exploitatiesaldo van het routinebeheer van € 5.689. De baten komen met name uit de collectes, bijdragen van de provincie Friesland en Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. De inkomsten uit collecten zijn voor het eerst wat teruggelopen. Dit heeft te maken met het feit dat de kerk in het weekend moeilijker bereikbaar is geworden door de toegenomen controles voor de toegang tot de St. Pieter als gevolg van terrorisme dreiging. In het boekjaar hebben bezuinigingen plaatsgevonden op o.a. openstelling Kerk, representatie en publiciteit, die hebben bijgedragen aan het batig saldo. De balansposten die per 31-12-2016 voor de betalingen via het Aartsbroederschap zijn ingevoerd waren deels te hoog ingeschat. Daardoor zijn bijvoorbeeld de elektriciteits- en waterkosten in 2017 lager uitgevallen dan normaal.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon