Gegevens voor de ANBI-Status

STICHTING WILLIBRORDCENTRUManbistatus
Fiscaalnummer:        8169.63.393

Contactgegevens:    Zie Informatie, doorklikken naar Colofon.

Bestuur:     Zie Informatie, doorklikken naar Bestuur Willibrordcentrum.

Beleidsplan 2016:

Voor 2016 stellen het pastoraal team en het bestuur van de Friezenkerk zich ten doel om:

- op de zondagen en kerkelijke feestdagen een gezongen eucharistieviering te garanderen, geleid hetzij door de rector, hetzij door Nederlandse priesters in Rome of uit Nederland;

- beschikbaar te zijn voor de uitzending van één of meerdere zondagse eucharistievieringen door de Nederlandse televisie;

- ook de andere sacramenten en kerkelijke riten aan te bieden aan Nederlanders in Rome of aan mensen uit Nederland die om goede redenen daarvan in Rome gebruik zouden willen maken (doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis); daarnaast ook voor catechese aan kinderen en volwassenen zorg te dragen;

- pastorale zorg behartigen voor mensen die zich met de kerk verbonden voelen en vanwege ziekte of om andere redenen extra zorg nodig hebben;

- drie maal per jaar een oecumenische dienst aan te bieden, mede geleid door protestantse pastores uit Nederland;

- een geregeld cultureel aanbod te verzorgen (concerten, tentoonstellingen, lezingen) dat in de kerkelijke context past;

- de kerk viermaal per week (op woensdag en zaterdag ’s morgens; op dinsdag en vrijdag ’s middags) open te stellen voor pelgrims, toeristen en andere belangstellenden;

- Nederlandse pelgrims die te voet of met de fiets naar Rome zijn gekomen te verwelkomen, incluis de uitreiking van een pelgrimscertificaat;

- in het algemeen vraagbaak voor Kerk en geloof te zijn voor Nederlandse pelgrims en voor Nederlandse gelovigen in Rome;

- de verzorging van de site www.friezenkerk.nl in samenwerking met de site www.vriendenvandefriezenkerk.nl.

Het beloningsbeleid:

De kerk wordt geheel gedragen door vrijwilligers. Slechts een enkeling krijgt ter compensatie voor verleende diensten een eenvoudige tegemoetkoming (Administrateur, diaken, kerkopenstellers en webmaster)

Doelstelling (volgens de Statuten):

De Stichting stelt zich ten doel in en nabij de kerk van de Heiligen Michael en Magnus “Kerk der Friezen”, Borgo Santo Spirito 21/41 (= Largo degli Alicorni, 21) te Rome in de kerk en de daarbij behorende ruimten gelegenheid te scheppen voor:

a.    Eucharistievieringen in de Nederlandse taal;
b.    Gebedsvieringen en bezinningsbijeenkomsten, met name zodanige vieringen en bijeenkomsten met een oecumenisch karakter;
c.    Ontmoetingen van- en voorlichting aan Nederlanders en Nederlandstaligen, van welke levensovertuiging ook, die in Rome woonachtig zijn, dan wel Rome als pelgrim, als toerist of anderszins bezoeken;
d.    Ontmoetingen van Nederlanders en Nederlandstaligen met vertegenwoordigers van de Wereldkerk, zowel uit de centrale kerkleiding als uit andere kerkprovincies;
e.    Het geven van voorlichting aan wie geïnteresseerd is in de Nederlandse en Nederlandstalige geloofsgemeenschap(pen);

Alles in de ruimste zin verstaan.

Financiële verantwoording:

"De navolgende jaarrekening over het jaar 2016 voldoet volledig aan de ANBI-normen;
de boekhouding is onderworpen aan een audit en voorzien van een goedkeurende verklaring"

BALANS 2016 - WILLIBRORDCENTRUM - FRIEZENKERK