Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2 WOORD  VAN  DE  WEEK. (13 mei 2018)   Voor het archief van deze teksten klik hier...

Eucharistie IV


Het Woord van God

De H. Schrift, de Bijbel, verstaan wij als het boek waardoor God tot ons spreekt. Dit boek heeft in een lange geschiedenis van mondelinge en schriftelijke tradities uiteindelijk de vorm gekregen die het nu heeft. Exegeten gaan die verschillende ontstaansgeschiedenissen na om beter te begrijpen wat de inhoud van de verschillende boeken is en in welke context ze zijn ontstaan. Ze bestuderen de cultuur van het Joodse volk, maar eveneens van de hen omringende culturen. De Bijbel, zoals wij die nu kennen, bestaat uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament en het nieuwe Testament is te verdelen in de getuigenissen over Jezus opgetekend door de Evangelisten en de getuigenissen over het ontstaan van de Kerk. Men kan zeggen dat het ontstaan van het Nieuwe Testament zeer nauw verbonden is met het ontstaan van de eerste gemeenten rond onze Heer Jezus Christus. 

In ieder zondagse Eucharistieviering luisteren wij, als een groep mensen door God samen gebracht, naar het Woord van God. We luisteren naar het Oude Testament. Hoe God mensen roept en op weg zet om in dienst te staan van het heil voor alle volkeren. De dragende gedachte in het Oude Testament is dat God het Joodse volk dat in Egypte in slavernij is uit dit land wegleidt, hen verlost uit de slavernij, en hen een eigen land geeft waar ze vrij zijn als ze leven naar Gods geboden. We luisteren naar het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament begint een totaal nieuwe fase in het heilplan van God. God wordt mens. In Jezus ontmoeten we voortaan God. In het Evangelie spreekt Jezus zelf tot ons. Hij roept op tot bekering, nodigt uit in Hem te geloven. Hij zal de gelovigen en heel de mensheid verlossen van de dood. Hij stelt het Rijk Gods tegenwoordig. Wanneer men met Christus leeft en sterft zal men ook met Hem verrijzen. Dit nieuwe leven is niet alleen iets van na de dood. Het begint nu. Door te geloven en gedoopt te worden staan we met Jezus op tot een nieuw leven. In de viering van de Eucharistie ontvangen we dit nieuwe leven. De liefde tot God en tot de naasten komt op de eerste plaats. In de tweede lezing luisteren we naar woorden uit de eerste verkondiging in de Kerk. Deze getuigenissen uit de eerste Christelijke gemeenten spreken over dit nieuwe leven met de verrezen Heer. ‘Ze waren een van hart, waren trouw in het gebed, hadden alles gemeenschappelijk, ze kwamen samen in een of ander huis om het brood te breken.’ Een eenvoudig leven rond de Levende Heer die in hun midden was. 

In de Eucharistie weten we Jezus tegenwoordig in het Woord. Met aandacht luisteren we naar de heilsgeschiedenis van de Joden, met respect voor het volk dat we kunnen verstaan als de stam waarop wij geënt zijn. Heel het Oude Testament ziet uit naar de Messias. In het Evangelie komt Jezus zelf aan het woord. Wij gaan staan, bewieroken het Evangeliarium (teken van Gods tegenwoordigheid), luisteren naar de plechtig voorgedragen woorden die Jezus ons geeft. We voeden ons geloof en laten ons brengen tot een oprechte christelijke levenshouding. In de tweede lezing zijn we een met onze broeders en zusters uit de eerste Kerk. We laten ons door hen gezeggen. Hoe hebben zij geleefd naar de oproep van de Heer en hoe kunnen wij dat doen?
Naar de H. Mis gaan vraagt om een open houding, vraagt om te luisteren naar God. We mogen beseffen dat Christus tegenwoordig is in Zijn Woord.    Zie ook de Agenda:
Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar

Klik  hier  voor het verslag van het vrijwilligersuitje op 12 mei ...

bluebar
  Apostelen in gesloten ruimtes   Pinksteren - Rome 20 mei
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats
der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:   “Vrede zij u.”

  Hemelvaart    Hemelvaart van de Heer - Italië - Rome 13 mei
Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf.

  oecumenie    Vesperdienst in de Friezenkerk - Rome 10 mei
Hemelvaart van de Heer - Oecumenische Vesper

Voor het verslag OECUMENISCHE HEMELVAARTVESPER van 10 mei klik hier ...

  liefde   6de Zondag van Pasen - Rome 6 mei
We zijn geschapen om de LIEFDE van GOD in de wereld zichtbaar te maken.

  Vormsel   5de Zondag van Pasen - Rome 29 april
Toediening van het Sacrament van het H. Vormsel aan Nicola Constantijn Ginestroni