Friezenkerk

De Friezenkerk is een Nederlandse katholieke parochie, maar geen gewone. Dat komt omdat de Friezenkerk met name een pelgrimskerk is voor Nederlanders die Rome bezoeken. Een groot aantal kerkgangers komt als toerist of pelgrim uit Nederland of van elders om de kerk van de Friezen, genoemd naar de H.H. Michael en Magnus, te bezoeken. De Romeinse kerkgangers vinden in de kerk voor zichzelf een geestelijk huis, maar daarnaast zien zij het als hun taak om de gasten en pelgrims van verre welkom te heten op deze unieke Nederlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij de St. Pieter en hun wegwijs te maken. Deze bijzondere vorm van kerk zijn vraagt om aangepaste activiteiten.

De Friezenkerk biedt ruimte voor:

 

  • Eucharistievieringen in de Nederlandse taal;

  • Gebedsvieringen en bezinningsbijeenkomsten, met name zodanige vieringen en bijeenkomsten met een oecumenisch karakter;

  • Ontmoetingen van – en voorlichting aan Nederlanders en Nederlandstaligen, van welke levensovertuiging ook, die in Rome woonachtig zijn, dan wel Rome als pelgrim, als toerist of anderszins bezoeken;

  • Ontmoetingen van Nederlanders en Nederlandstaligen met vertegenwoordigers van de Wereldkerk, zowel uit de centrale kerkleiding als uit andere kerkprovincies;

  • Het geven van voorlichting aan wie geïnteresseerd is in de Nederlandse en Nederlandstalige geloofsgemeenschap(pen).

 

Rectoraat

De rector van de Friezenkerk is het hoofd van de Friezenkerk.  De rector is ook kapelaan van de migrantenparochie en daarmee verantwoordelijk voor de zielzorg van Nederlanders in Rome.

De huidige rector is Antoine Bodar, benoemd in september 2020.

Voorgaande rectoren

Mgr. Martinus Muskens
1989 – 1995

Mgr. Rud Smit
1995-2003

Mgr. Jan Heeffer
2003-2007

P. Tiemen Brouwer o.p.
2007-2016

Emeritus-bisschop Mgr. Antoon Hurkmans
2016-2020

 

Bestuurlijke vorm

In februari 2020 is de bestuurlijk vorm van de Friezenkerk gewijzigd. De Friezenkerk is een katholieke parochie naar canoniek recht die bestaat uit een rectoraat en twee adviesraden, namelijk de Pastorale Raad en de Raad voor Economische Aangelegenheden.

De Pastorale Raad heeft als taak de rector, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) te adviseren over het pastoraal beleid en samen met de rector, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) het eigen aandeel, dat de christengelovigen in de zending van de kerk hebben, te erkennen en te bevorderen, en in overleg met de Raad voor Economische Aangelegenheden de algemene beleidslijnen uit te zetten inzake het bestuur van het vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Friezenkerk. De rector en de Bisschop-referent, Mgr. Van den Hende, zijn qualitate qua lid van de Pastorale Raad. De pastorale Raad bestaat daarnaast uit Eugène Dassen en pater Johan Verschueren S.J.

De Raad voor Economische Aangelegenheden staat de rector van de Friezenkerk met raadgevende stem terzijde bij het beheer van het vermogen, onder andere wat betreft het bestuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het vermogen; het verwerven en ontvangen van de geldelijke bijdragen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de Friezenkerk; het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de Friezenkerk; het verlenen van financiële medewerking aan taken welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg, het nakomen van verplichtingen welke op de Friezenkerk rusten; het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten. De Raad voor Economische Aangelegenheden heeft voorts als taak samen met de Pastorale Raad de kapelaan, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) te adviseren over pastoraal beleid. De Raad voor Economische Aangelegenheden bestaat uit de rector, de Bisschop-referent Mgr. Van den Hende, John Bakker en Hans Hoogeveen (penningmeester).

Het contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie verloopt via Mgr. H. van den Hende, Bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppenconferentie.

Bereikbaarheid

Algemeen e-mailadres: secretariaat@friezenkerk.nl

 

Steun de Friezenkerk

Talloze Nederlandse pelgrims en toeristen bezoeken met voldoening de Friezenkerk. Omdat de kerk oud is, behoeft zij voortdurend onderhoud. En daarvoor is geld nodig. Ook voor de goede voortgang van het liturgisch gebeuren en voor pastorale en andere initiatieven kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken.

U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen met een donatie. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting omdat we ANBI-status hebben.

Dit zijn onze bankgegevens:

  • IBAN: NL05INGB0008345907
    t.n.v. R.K. Instelling Friezenkerk Rome

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te doneren via de Vrienden van de Friezenkerk in Nederland.

ANBI gegevens

Statutaire naam R.K. Instelling Friezenkerk Rome
RSIN 8169.63.393
Postadres Borgo Santo Spirito 21/41 00193 Rome
Bezoekadres Borgo Santo Spirito 21/41 00193 Rome
Telefoonnummer +39 06 6858 2663
E-mail adres secretariaat@friezenkerk.nl
Website www.friezenkerk.nl