Heilige trap

Links vooraan in de Friezenkerk bevindt zich een bijzondere ruimte: een kleine kapel met een kruisbeeld, een Mariabeeld en een grote trap recht naar beneden. Deze bijzondere devotietrap, de Scala Sancta, ofwel de ´Heilige Trap´ was vierhonderd jaar eerder in gebruik genomen als tweede Heilige Trap van Rome, maar werd al jaren niet meer gebruikt. De ruimte met het kruisbeeld bovenaan de trap werd gebruikt als opslagplaats. Maar op initiatief van de Nederlanders werden de Heilige Trap en de geloofskapel in het jaar 2000 gerestaureerd als een Nederlandse bijdrage aan het Jubileumjaar. Sinds dat jaar is de Trap weer open voor publiek.

Bij de restauratie werd het kruis permanent zichtbaar gemaakt door een kijkgat in de deur en door de aanleg van goede verlichting. Vanaf de Borgo S. Spirito kan iedereen door een klein kruis heen kijken en het grote kruis zien.

De trap kan, als de deuren geopend zijn, nu biddend beklommen worden (staand of knielend) en de pelgrims kunnen in de kapel komen bidden bij het kruisbeeld en bij het Mariabeeld, dat geplaatst werd bij een speciale muur die verwijst naar de geschiedenis van de Vroomheid in de Lage Landen.

Lees verder

 

Etsen

Aan beide zijden van de trap werden bij de restauratie glasplaten geplaatst die de trap van de kapelruimte afschermen.
Beeldend kunstenaar Krien Clevis heeft in het voorjaar van 2001 in beide glasplaten een etswerk aangebracht. Zij had gelezen dat vroeger op de wanden van de H.Trap zich fresco´s hebben bevonden met episodes uit het leven van de twee patronen van de kerk: de H.Michaël en de H.Magnus. Die fresco´s zijn verdwenen bij de renovatie in de achttiende eeuw. Bij het etsen van de glasplaten is op deze fresco´s teruggegrepen.

Links zien we rond de centrale symbolen van Michael (zwaard en weegschaal) een evocatie van zijn gevecht met de duivel en van zijn verschijningen op aarde. Rechts zien we de symbolen van Magnus: bisschop (mijter) en martelaar (zwaard) en daaromheen enkele episoden uit het Magnusverhaal: hoe hij mensen tot het christendom bracht, doopte en hoe hij omwille van het geloof gedood werd. En hoe mensen uit Friesland zijn lichaam vonden en als reliek een arm mee naar Friesland namen.

Muur

In de geloofskapel staat een bijzondere muur. Deze is in oktober 2001 opgebouwd door Friese bouwvakkers, met oude stenen uit Nederland. Die stenen heten ´kloostermoppen´; ze zijn door monniken in de middeleeuwen met Friese klei gebakken. Ze zijn, speciaal voor de Friezenkerk, tussen 1985 en 2000 door de heer L. Damsma uit Joure bijeen gespaard, van plaatsen waar in vroeger eeuwen in het gebied van de Friezen kerken en kapellen hebben gestaan. Van bijna 500 vindplaatsen zijn er stenen bijeengebracht. Op een verlichte glasplaat aan de achterkant van de muur staan al die plaatsen vermeld. Ongeveer de helft van de stenen is in deze muur verwerkt. De andere helft kunt U vinden in een speciale archiefkast, in de voorruimte van de kerk, rechts van de ingang.

 

Michaël gedenksteen

Daar waar de Heilige Trap de geloofskapel binnenkomt, is boven de trap een afbeelding van de Aartsengel geplaatst en een gedenksteen. Het is de oudste afbeelding die van de Aartsengel in de kerk te vinden is. Op de gedenksteen staat vermeld, dat de Trap werd aangelegd in 1603 onder het pontificaat van paus Clemens VIII door Bernardinus Paulinus, kanunnik van het Kapittel van de St. Pieter.

Statenbijbel

Toen in oktober 1998 een delegatie van de Samen-Op-Weg-kerken naar Rome kwam om het oecumenisch gesprek met het centrum van de R.K. Kerk voort te zetten, werd een Statenbijbel uit 1657 meegenomen en aan de Friezenkerk geschonken. “De Friezenkerk is te zien als erfgoed van heel de christenheid van onze gewesten,” zo formuleerde Dr. B. Plaisier, secretaris-generaal van de N. H. Kerk, het in een opdracht vóór in de Bijbel. Eveneens was voor in de Bijbel te lezen, dat deze door Dhr. Anne van der Laan geschonken was aan de Synode van de N. H. Kerk  ter nagedachtenis aan zijn overleden zoon Anne Jacob, met de bedoeling hem te schenken aan de Friezenkerk.

Vele jaren lag deze Bijbel opengeslagen in de vitrine. In de kapel, die als thema heeft ‘het geloof van onze voorouders’, verwijst de Statenbijbel naar de geloofstraditie van onze reformatorische landgenoten. Verderop in dezelfde kapel is een z.g. ‘geloofsmuur’ opgericht. Deze muur, opgemetseld uit kloostermoppen van  oude kloosters in Friesland, én het op de muur aangebrachte beeld van Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden, verwijzen naar de katholieke geloofstraditie in ons land. Beide stromen samen vormen de ene grote stroom van christelijk geloof, waaruit eeuwenlang onze voorouders geleefd hebben en dat nu nog steeds de steun en het houvast is van tallozen in den lande.

Lees het hele verhaal

 

O.L.V van Sevenwouden

In de ruimte boven de Heilige Trap staat een opvallend, klein, houten beeldje: Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden. Het is een kopie van het Mariabeeld in de parochiekerk van Bolsward (Friesland). Deze replica werd gemaakt door de Bulgaarse beeldhouwer Wladimir Zlatkow. Hij gebruikte een stuk eeuwenoud eikenhout, uit Bulgarije, zodat het beeld zo goed mogelijk zou lijken op het origineel. Het beeldje is op 8 november 1990, bij gelegenheid van de afsluiting van het Willibrordjaar, geschonken aan paus Johannes Paulus II die het vervolgens aan de Friezenkerk heeft gegeven.

Lees verder: verslag van de zegening van de nieuwe kroontjes van het beeld.

 

Vlag Maria van Sevenwouden

Deze vlag is een geschenk van de Franciscuskerk in Bolsward. Hij bevindt zich in het archief. Op de vlag is een gestileerde afbeelding van het beeld te zien met de woorden “Maria van Sevenwouden – Bolsward.

Op 17 mei 2015 werd in Bolsward 500 jaar Maria van Sevenwouden herdacht. Er was een plechtige Eucharistieviering in de Franciscuskerk en ’s middags trok, onder veel bekijks, een feestelijke processie door de straten van het stadje. Speciaal voor de gelegenheid was een vlag in licht- en donkerblauwe tinten ontworpen. Overal langs de weg en bij de Franciscuskerk was deze vlag uitgehangen.
Namens de Friezenkerk toog rector Tiemen Brouwer in het weekend van 17 mei naar Bolsward om de feestelijkheden mee te maken. En om te benadrukken dat er een bijzondere band is tussen onze kerk in Rome en Bolsward, omdat zich al sinds de tijd van Mgr. Muskens een replica van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden in de Friezenkerk bevindt. Als geschenk voor Rome kreeg hij de vlag mee.