Bijbel XXV

Het volk verbleef in Egypte

Door naar een ander land te gaan kan men een grotere interesse krijgen in de geschiedenis van dat land. Men komt in steden waarin het verleden zijn sporen achter heeft gelaten. Verschillende periodes, van soms honderden jaren, hebben eigen kenmerken. In de architectuur en in de kunst. Uit die cultuurstromingen kan men vaak opdiepen hoe het leven er uitgezien moet hebben. Interessant is ook te kijken naar de samenhang van verschillende culturen. Culturen verdedigen hun eigen terrein. Soms lukt dat, soms niet. In dat geval worden ze overheerst door andere culturen. Met het voeren van oorlogen als een kostbare prijs. Veel cultuuruitingen gaan dan verloren. Vaak domineren heersers. Soms met welvaart als vrucht, maar onderdrukking en uitbuiting liggen altijd op de loer.

Jacob en zijn zonen kwamen als nomaden, rondtrekkende herders met kudden, in Egypte toen dit land al kon terugblikken op een rijke geschiedenis. Men deelde die in naar de dynastieën die er aan de macht waren. Tal van, wij zouden zeggen, vorstenhuizen wisselden elkaar af. Soms heersten zij over heel Egypte maar vaak was het land verdeeld naar een enigszins natuurlijke tweedeling: het Egypte rond de Nijldelta en het Egypte langs de Nijl opwaarts tussen de Arabische woestijn oostwaarts en de Libische woestijn in het westen. Rond drieduizend voor Christus was er al de eerste dynastie die heerste over heel Egypte. Er waren eeuwen van grote bloei en eeuwen van verval. Veelal werden vele goden vereerd, maar in een bepaald tijdperk was de Zon de enige God. In de geschiedenis is er ook sprake van contacten en botsingen met Israel. Dit land werd ook een tijd overheerst. Daarna namen de Babiloniërs en de Perzen Egypte en hun bezette gebeden over. Dat was tussen zeshonderd en vijfhonderd voor Christus.

Het verblijf van het uitverkoren volk in Egypte en de uittocht uit Egypte, met de wetgeving op de Sinaï, het verblijf in de woestijn, is te dateren rond vijftienhonderd en veertienhonderd voor Christus. Bij het lezen van die ‘geschiedenis’, van die ‘heilsgeschiedenis’, gaat het om feiten, maar toch vooral om de gelovige duiding daarvan.Die duiding krijgt ook gestalte door de eeuwen heen tot nu toe, tweeduizend jaar na Christus. Altijd door, iedere keer opnieuw, dient men het grote gebeuren rond God en mens te verstaan. Voor het goed verstaan moest ik even heel globaal iets over Egypte vertellen.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

page1image1344448

Weekprogramma van 12 t/m met 18 augustus 2019

Maandag 12 augustus
Op deze dag blijft de kerk gesloten.

Dinsdag 13 augustus
In de middag is de kerk open van 15.00 uur tot 18.00 uur voor gebed en voor bezichtiging. Er is iemand die u kunt aanspreken.

Woensdag 14 augustus
De kerk is voor gebed en voor bezichtiging open van 10.00 uur tot 13.00 uur. Er is iemand die u kunt aanspreken. In de Titus-Brandsmazaal wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom.

Donderdag 15 augustus Hoogfeest van Maria ten hemelopneming
Op deze dag blijft de Friezenkerk gesloten, voor de viering van dit feest gelieve aan te sluiten bij een van de kerken in Rome.

Vrijdag 16 augustus
Op deze dag blijft de kerk gesloten.

Zaterdag 17 augustus
De kerk is voor gebed en voor bezichtiging open van 10.00 uur tot 13.00 uur. Er is iemand die u kunt aanspreken.

Zondag 18 augustus 20ste zondag door het jaar
Om 10.00 uur is er een historische inleiding over de kerk en over haar band met Nederland. Om 10.30 vieren we met de Hoogmis. Na de viering is er koffie in de Titus Brandsma-zaal. U bent van harte welkom. Na de viering bidt paus Franciscus de Engel des Heren en geeft hij zijn zegen. U kunt dit meevieren onder aan de uitgang van de kerk.

Programma paus Franciscus van 12 t/m 18 augustus

Donderdag 15 augustus Hoogfeest van Maria ten hemelopneming om 12.00 uur: Engel des Heren gebed op het St. Pietersplein.
Zondag 18 augustus om 12.00 uur: Engel des Heren gebed op het St. Pietersplein.

N.B. Meer direct en uitgebreider kunt u de pausagenda raadplegen op: http://w2.vatican.va (in verschillende talen op teroepen), klik ‘calendario’ (kalender) en ‘mese’ (maand).