Jezus is in de kunst op talloze manieren uitgebeeld, onder andere als de Goede Herder. Johannes laat Jezus van zichzelf zeggen: ‘Ik ben de Goede Herder’. Zoals hij Hem eveneens onder meer laat zeggen: ‘Ik ben het Licht’ en: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Het beeld van de Goede Herder laat Christus zien als degene die op zoek is naar wat verloren dreigt te gaan. In mijn huidige woning trof ik een prachtig beeld aan van de Goede Herder. Hij draagt het teruggevonden schaap niet op zijn schouders, maar aan zijn hart. Op de vierde zondag van Pasen lezen wij in de liturgie in het Evangelie over Jezus, de Goede Herder. Die zondag is daarom ook vastgesteld als Roepingenzondag. Een speciale dag om te bidden voor de bijzondere roepingen in de Kerk. Iedereen die gedoopt is heeft de roeping om in zijn leven van Christus te getuigen. Maar er zijn ook bijzondere roepingen. Mannen die gewijd worden om Christus, met een eigen volmacht, in de Kerk tegenwoordig te stellen. In het diaconaal dienstwerk van de Kerk. In de Sacramenten waarin Christus zijn volk heiligt. In de dienst van de leiding in de Kerk dat het Lichaam van Christus is. In de verkondiging van het Woord van God. De wijding, tot diaken, tot priester en tot bisschop geeft degene die gewijd zijn namens God en namens de Kerk de opdracht in Christus Naam werkzaam te zijn. Christus is de enige Hoge Priester. Ieder ander ambt in de Kerk handelt in Christus’ Naam, stelt Christus tegenwoordig. De gewijde bedienaren zijn een en al verwijzing naar Christus. Heel hun leven dient dan ook op Christus gericht te zijn. Het is voor een mens een te grote roeping, een te grote opdracht. Daarom is er veel gebed nodig van de gehele Kerk, opdat men ja durft te zeggen op die roeping; opdat men trouw verbonden kan blijven met Christus. Ook de religieuzen hebben een bijzondere roeping. Zij getuigen erin hun leven, dat gekenmerkt wordt door een leven in zuiverheid, in gehoorzaamheid en in armoede, van dat Gods liefde genoeg is. De liefde van God is zo groot dat zij een leven kan vervullen. Die liefde uit zich in liefdewerken voor het geheel van de Kerk en van de wereld. Ook deze roeping is puur menselijk gezien te moeilijk. Je hebt de uitverkiezing en ondersteuning van God en de Kerk er voortdurend voor nodig. Daarom bidt heel de Kerk voor op Roepingenzondag eveneens voor hen. Opdat die geroepen worden, ja kunnen zeggen op die roeping en opdat zij die ja gezegd hebben kunnen volharden in hun roeping. Bijzondere roepingen zijn geen topposities in de Kerk. Zij staan, daarentegen, in dienst van heel de Kerk opdat de Kerk en al haar leden kunnen doen wat gedaan moet worden in de wereld. Zij houden de Kerk bij het mysterie van het Goddelijk Leven en bij het mysterie van de zichzelf wegschenkende liefde tot het uiterste toe van Christus ten bate van de wereld. Het is geweldig om in een bijzondere roeping de Kerk en de gedoopten te mogen dienen. Christus roept je, Christus zendt je. Een heel eigen vorm van leven dat Paulus tekent met de woorden, ik parafraseer: niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, als wij leven, leven wij voor de Heer en als wij sterven, sterven we voor de Heer, Hem behoren wij toe. Mag ik U vragen te bidden voor bijzondere roepingen opdat de Kerk, Kerk kan blijven en haar missie in de wereld kan volbrengen…

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl