Terwijl sommigen van ons zich begeven naar het Carnaval waar ook, om te beter de Vastentijd tegemoet te treden, bereiden anderen zich zonder feestelijkheid voor op Aswoensdag en de rest van de Veertigdagentijd. Het gewone groen van hoop in de liturgie verdwijnt eerst in de kast voor het paars van inkeer en aansluitend voor het wit van vreugde in de Paastijd om pas na het rood van liefde met Pinksteren op maandag 29 mei weer tevoorschijn te worden gehaald.
Op Aswoensdag vindt de viering van Eucharistie mèt oplegging van het Assekruis om 18.00 plaats in de Friezenkerk.

De Veertigdagentijd is bedoeld als periode van persoonlijke bekering met bijzondere toeleg op bidden, matiging in spijs en drank en meer bekommernis om de medemens. Bijzonder geschikt is de voorbereidingstijd voor Pasen tevens om bepaalde gewoonten te wijzigen — bij voorbeeld het zonder einde turen op de mobiele telefoon met de stroom van berichten en WhatsApps. Wat de achting voor de waardigheid van de medemens betreft zijn de noden allerhoogst. Velen zijn op de vlucht voor oorlog en aardbeving. Een grote volksverhuizing gaat voort.

Sinds 2020 is de Friezenkerk een gewone rectoraatskerk geworden volgens het Canonieke Recht met verantwoording aan de Heilige Stoel en het Romeinse Vicariaat en tevens natuurlijk aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
In de Pastorale Raad heeft zich inmiddels een wijziging voorgedaan:
Pater Johan Verschueren S.J. hebben we bereid gevonden zitting te nemen in de Pastorale Raad van de Friezenkerk als opvolger van zuster Elly van Dijk die in het najaar naar Nederland is teruggekeerd. We danken pater Johan voor zijn bereidwilligheid zijn naam op deze wijze aan de Friezenkerk te verbinden.
Andere leden van deze raad zijn Mgr Hans van den Hende, gedelegeerde namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, en Eugène Dassen, priester van het bisdom Roermond.
De belangrijkste taak van de Pastorale Raad is hulp en advies aan de rector inzake het pastoraat en hem tot de orde roepen, indien zulks noodzakelijk zou zijn.

De tweede raad die de rector ter zijde staat is de Raad voor Economische Aangelegenheden, waarvan als enige leden Hans Hoogeveen, penningmeester van de Friezenkerk, en John Bakker, algemeen econoom van de Nederlandse Kerkprovincie, deel uit maken. Het is juist dank zij de inspanning van deze raad dat we ook dit jaar met Pasen bloemen kunnen aanbieden aan paus Franciscus — een Nederlands gebaar jegens de Wereldkerk.

Het secretariaat van de Friezenkerk wordt gevoerd door Margot de Jong (secretariaat@friezenkerk.nl).

Wij wensen u een ons geloof verdiepende Veertigdagentijd toe en gaan op naar de Goede Week en het hoogfeest van Pasen, wanneer we vieren dat Gods Zoon, Jesus de Christus uit de doden is opgewekt.

Met dank en groet, Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk.