Dit keer een rectoraal bericht dat louter dank en organisatie betreft:

1
Na drie jaar heeft Margot de Jong als secretaris van de Friezenkerk te kennen geven zich nu op andere zaken te willen richten. Zij beëindigt haar vrijwillig en geheel gratis verrichte taak vanaf november. Wij danken Margot voor haar loyale en door haar zo als vanzelfsprekend gedane inspanning voor de Friezenkerk en wij herinneren ons evenzeer in dankbaarheid dat zij al vanaf 2017 vrijwilligerswerk voor ons verrichtte en zich moeite gaf voor de live stream.
Dank je wel, Margot.
Margot de Jong droeg niet alleen verantwoording voor het secretariaat maar ook voor de website.

2
Diaken Kees van Duin is bereid gevonden opnieuw het secretariaat op zich te nemen. Naast diaken is hij nu vanaf november weer de secretaris van de Friezenkerk onder dank jegens hem — alleen al om zijn souplesse in de geschiedenis van onze Nederlandstalige kerk in Rome.
Dank je wel, Kees.

3
Mevrouw Annely Pruim, die wij al dankbaar zijn om haar aanwezigheid in het afgelopen half jaar in de Friezenkerk, is bereid de website-werkzaamheden van Margot over te nemen. Wij danken haar voor deze bereidverklaring.

4
Pater Tiemen Brouwer O.P. blijft ook in de toekomst actief in zijn oecumenische steungroep, waarvoor wij hem danken. Tevens blijven wij hem dank verschuldigd inzake de zondagse gezangen — de taak die hij spontaan heeft willen overnemen van zuster Elly na haar afscheid om terug te keren naar Nederland waar haar zware taken op de schouders zijn gelegd.
Dank geldt natuurlijk ook onze organisten en zangers die ik nu verder niet noem.

5
Vastgesteld moet worden dat de kern van de vrijwilligers van de Friezenkerk, voor zover in Rome, oud wordt — zij het nog lang niet zo oud als paus Franciscus. Ook met ons is dus ruim toekomst.
Niettemin zijn wij in dit opzicht niet zorgeloos. Mijns inziens is de situatie zo: Ook jonge mensen naast Kees, Tiemen, Teresa, Hans Hoogeveen en mij als rector, tonen hun betrokkenheid als vrijwilliger bij de Friezenkerk, maar zij hebben meestal zo veel andere verplichtingen dat hun taken beperkt moeten blijven. Vaak blijven (enthousiaste) nieuwe vrijwilligers maar enkele maanden tot een half jaar in Rome. Daarenboven blijkt bij ons in de Friezenkerk de voortschrijdende secularisering van Nederland en Vlaanderen.
Daar tegenover staat dat de pelgrims, die komen naar de Friezenkerk om wat voor reden dan ook, zich thuis bij ons voelen en dat niet zonder beroering en zelfs ontroering. Omgekeerd geven zij ons dan weer bemoediging om onze Nederlandstalige kerk in Rome monter gestalte te geven.

6
Wij prijzen ons gelukkig dat wij een custode/conciërge/huismeester hebben gevonden in Sunil. Hij heeft de gave van de vriendelijkheid, de toegenegenheid, de behulpzaamheid. Hij is altijd aanwezig in de Friezenkerk van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00. Ik beluister alleen omtrent hem dankbare reacties.
Zelf kijk ik wel eens in het zo genoemde gastenboek, bestemd voor bezoekers. Dat te lezen is niet zonder vreugde: Bezoekers blijken te genieten van de stilte, de eenvoud, de geboden rust in ons bedehuis die dagelijksheid van het lawaai onderbreekt.

7
Weldra beleven wij een nieuw liturgisch en kerkelijk jaar. Dat is vanaf de eerste zondag van de Advent. Vooraleer zijn wij nog eens uitgenodigd door KRO-NCRV de viering van de Eucharistie te doen meevieren via de vaderlandse televisie. Dat zal zijn op zondag 5 november aanstaande om 10.00 — dus niet om 10.30.

8
De situatie in de wereld is beroerd. We denken niet alleen aan de broedervolkeren in Oost-Europa maar ook aan de met elkaar zo verwante volkeren in het Midden-Oosten. En dat nog weer afgezien van oorlogen elders en ook nog eens van natuurrampen waardoor zo velen worden bezocht. Treurigheid alom. Ons past niet alleen te bidden maar ook in vertrouwen op God te hopen dat Zijn liefde alle mensen in de wereld zal overmannen.

Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk Rome.