TRADITIONIS CUSTODES (I)

‘Voor paus Franciscus, dat hij de Kerk niet in chaos laat maar tot eenheid voert.’

De eerste voorbede in de Friezenkerk op 8 augustus [2021].
Even na de Mis in de Nederlandstalige kerk in Rome spreekt gewoonlijk de pontifex medegelovigen op zondag toe aan de andere kant van het Petrusplein vanuit het venster van het Apostolische Paleis.

Chaos leidt tot niets. Alleen tot meer chaos. De overtuiging toegedaan zijn als zou uit chaos op enigerlei wijze kosmos (orde) voortkomen, is een wijze van denken die op een of andere manier aansluit bij de Marxistische ideologie omtrent Verelendung, vervreemding die nodig is om tot resultaat te komen — een manier van filosoferen uit de negentiende eeuw die (afgezien van in communistische landen) ook nog in Zuid-Amerika bestaat en daar nog niet tot het verleden behoort.

‘Niet nog meer chaos in de Kerk, alstublieft Heilige Vader, vanuit uw klaarblijkelijke veronderstelling dat de Kerk chaos behoeft om eens weer tot kosmos (orde) te kunnen komen.’

Enige dagen tevoren is in het dagblad Il Foglio [5 VIII 2021] een open brief aan de paus van twaalf vooraanstaande leken (zes vrouwen en zes mannen) verschenen —  een klacht over de brand in de Kerk: ‘La Chiesa brucia […] vediamo ogni giorno il fuoco lento che divora e distrugge la Chiesa cattolica in Italia e nel mondo.’ (De Kerk staat in brand […] wij zien elke dag het smeulende vuur dat de katholieke Kerk in Italië en de wereld splijt en vernietigt.)
‘La Chiesa è oggi un vero “ospedale del campo” zeppo di feriti, che ha urgente bisogno non tanto di discorsi sulla misericordia, ma di misericordia vera, reale, concreta. Di vera pace.’ (De Kerk is momenteel werkelijk “een veldhospitaal” stampvol gewonden, die dringend behoefte hebben niet zozeer aan toespraken over medelijden, maar over echt, reëel, concreet medelijden. Over werkelijke vrede.)
En vervolgens, zonder met naam het Motu proprio, het persoonlijk pauselijke schrijven, van 16 juli [2021] Traditionis Custodes (Beschermers van de Traditie) te noemen:
‘Perché umiliare un piccolo gregge di fedeli?’ (Waarom een kleine kudde van gelovigen vernederen?)
‘La Chiesa da Madre sembra sempre di più una madre matrigna’ (De Kerk als moeder lijkt steeds meer een stiefmoeder): ‘Ponga fine a questa civile nella Chiesa’ (Maakt u een einde aan deze burgeroorlog in de Kerk.)

Een oud vaderlands spreekwoord luidt: ‘Wie windekens zaait, zal storm oogsten.’
Wie wind zaait, oogst storm. Wie ruzie teweeg brengt, wordt deel van de ruzie.
Loon ontvangen van het oogsten geschiedt naar de verdiensten van het zaaien.
Kortom: Wie chaos zaait, oogst chaos.

Antoine Bodar